SFS 2017:872 Förordning om vattendelegationer

170872.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om vattendelegationer;

utfärdad den 14 september 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Av 15 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framgår

att det inom de länsstyrelser som är vattenmyndigheter ska finnas en vatten-
delegation. Vattendelegationen ska besluta inom vattenmyndighetens an-
svarsområde.

2 §

Bestämmelser om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön finns i

förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

3 §

I administrativa frågor och andra frågor som inte rör förvaltningen av

kvaliteten på vattenmiljön fattar länsstyrelsen beslut.

Sammansättning

4 §

Vattendelegationen ska bestå av högst elva ledamöter som utses av

regeringen för en bestämd tid.

Delegationen ska bestå av sakkunniga företrädare för länsstyrelser och

andra sakkunniga.

5 §

Landshövdingen vid den länsstyrelse som är vattenmyndighet ska vara

delegationens ordförande. Vid landshövdingens frånvaro ska landshövding-
ens ställföreträdare vara ordförande i delegationen.

Beredningen av ärenden

6 §

Inom varje länsstyrelse ska det finnas ett beredningssekretariat för att

biträda vattenmyndigheten i samordningen av arbetet med förvaltningen av
kvaliteten på vattenmiljön i vattendistriktet.

7 §

De länsstyrelser i ett vattendistrikt som inte är vattenmyndighet ska bi-

träda distriktets vattenmyndighet.

8 §

Vattenmyndigheterna och övriga länsstyrelser ska, när det är lämpligt,

bilda referensgrupper med olika intressenter för att skapa den samverkan som

SFS 2017:872

Utkom från trycket
den 26 september 2017

background image

2

SFS 2017:872

avses i 2 kap. 4 § förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på
vattenmiljön.

Beslutsfattande

9 §

Vattendelegationen är beslutsför när ordföranden och minst hälften av

de andra ledamöterna är närvarande.

Om delegationen inte är enig om ett beslut ska omröstning ske. Vid om-

röstning ska den mening gälla som omfattas av mer än hälften av ledamöter-
nas röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

10 §

Vid sammanträden med vattendelegationen har en representant från en

länsstyrelse som inte finns representerad i delegationen närvaro- och yttran-
derätt när frågor som berör länet behandlas.

11 §

Vid sammanträden med vattendelegationen för Bottenvikens vatten-

distrikt har en representant från den eller de myndigheter i Finland som har
motsvarande uppgifter i de internationella avrinningsområden som omfattas
av distriktet närvaro- och yttranderätt.

12 §

Vid sammanträden med vattendelegationen för Bottenvikens, Botten-

havets och Västerhavets vattendistrikt har en representant från den eller de
myndigheter i Norge som har motsvarande uppgifter i de internationella av-
rinningsområden som omfattas av distriktet närvaro- och yttranderätt.

13 §

Närvaro- och yttranderätten enligt 10–12 §§ innebär inte någon rätt att

delta i vattendelegationens beslut.

Delegering

14 §

Vattendelegationen får överlåta åt den länsstyrelse som är vattenmyn-

dighet i distriktet att utarbeta förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdspro-
gram, förvaltningsplaner och miljöövervakningsprogram samt genomföra åt-
gärdsprogram och miljöövervakning, ansvara för samordningen inom del-
områden och fatta beslut i frågor om förvaltningen av kvaliteten på vatten-
miljön i övrigt.

15 §

Vattenmyndigheten får överlåta sådana uppgifter som avses i 14 § åt

övriga länsstyrelser i distriktet.

16 §

En uppgift att besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och

förvaltningsplaner får inte överlåtas enligt 14 eller 15 §.

Överklagande

17 §

Vattenmyndighetens beslut eller, vid sådan delegering som avses i

15 §, länsstyrelsens beslut enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen
av kvaliteten på vattenmiljön får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

background image

3

SFS 2017:872

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017