SFS 2017:873 Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

170873.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön;

utfärdad den 14 september 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:660) om förvaltning

av kvaliteten på vattenmiljön

dels att 2 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 a §, av följande lydelse.

2 kap.

2 §

Av 5 kap. 10 § första stycket miljöbalken framgår att för förvaltningen

av kvaliteten på vattenmiljön ska Sveriges landområden och kustvattenområ-
den delas in i fem vattendistrikt.

För varje vattendistrikt ska i enlighet med 5 kap. 11 § miljöbalken en läns-

styrelse vara vattenmyndighet med ansvar för den förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön i distriktet som avses i denna förordning.

De länsstyrelser som ska vara vattenmyndigheter är
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län för Bottenvikens vattendistrikt,
2. Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Bottenhavets vattendistrikt,
3. Länsstyrelsen i Västmanlands län för Norra Östersjöns vattendistrikt,
4. Länsstyrelsen i Kalmar län för Södra Östersjöns vattendistrikt, och
5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Västerhavets vattendistrikt.

3 §

1

Vattenmyndigheten ska på lämpligt sätt dela in distriktet i delområden.

Innan en sådan indelning görs ska vattenmyndigheten samråda med de övriga
länsstyrelser som berörs.

3 a §

Av 15 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framgår

att det inom de länsstyrelser som är vattenmyndigheter ska finnas en vatten-
delegation, som är ett särskilt beslutsorgan.

Bestämmelser om vattendelegationerna finns i förordningen (2017:872)

om vattendelegationer.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

1 Senaste lydelse 2008:219.

SFS 2017:873

Utkom från trycket
den 26 september 2017

background image

2

SFS 2017:873

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)