SFS 2017:874 Förordning om ändring i förordningen (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

170874.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1068) om
tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher;

utfärdad den 14 september 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1068) om tillstånds-

plikt för vissa kampsportsmatcher

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 a�1 c §§, och närmast före

1 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

Länsstyrelsen i �rebro län prövar frågor om tillstånd att anordna

kampsportsmatch samt utövar tillsyn enligt lagen (2006:1006) om tillstånds-
plikt för vissa kampsportsmatcher.

Kampsportsdelegationen

1 a §

Av 17 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framgår

att det inom Länsstyrelsen i �rebro län ska finnas en kampsportsdelegation.

Kampsportsdelegationen prövar frågor om tillstånd att anordna kamp-

sportsmatch och återkallelse av tillstånd.

Protokoll ska föras över sammanträden där kampsportsdelegationen fattar

beslut enligt andra stycket.

1 b §

Kampsportsdelegationen ska bestå av en ordförande, en medicinskt

sakkunnig och en sakkunnig i idrott med kunskap om kampsporters regelverk.
För var och en av dem ska det finnas en ersättare.

Ordföranden i kampsportsdelegationen ska vara jurist med domarerfaren-

het. Detta krav gäller även för ordförandens ersättare. Ordföranden och ersät-
taren utses av regeringen för en bestämd tid.

Den medicinskt sakkunnige ska ha erfarenhet inom området klinisk neuro-

vetenskap. Detta krav gäller även för den medicinskt sakkunniges ersättare.
Den medicinskt sakkunnige och ersättaren utses av Länsstyrelsen i �rebro län
efter förslag från Socialstyrelsen. Den sakkunnige i idrott med kunskap om
kampsporters regelverk och ersättaren utses av Länsstyrelsen i �rebro län
efter förslag från Sveriges Riksidrottsförbund.

1 c §

�renden vid kampsportsdelegationen bereds av anställda vid länssty-

relsen i samråd med ordföranden.

SFS 2017:874

Utkom från trycket
den 26 september 2017

background image

2

SFS 2017:874

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Ordföranden får ensam vidta förberedande åtgärder och meddela beslut om

avskrivning. Beslut i övriga frågor fattas av ordföranden och de sakkunniga
gemensamt.

Andra än ordföranden eller de sakkunniga har inte rätt att delta i kamp-

sportsdelegationens beslut.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)