SFS 2017:875 Förordning om ändring i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker

170875.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:956) om
översvämningsrisker;

utfärdad den 14 september 2017.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2009:956) om översväm-

ningsrisker ska ha följande lydelse.

8 §

Länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands, Västmanlands, Kalmar

och Västra Götalands län ska, inom det vattendistrikt som respektive länssty-
relse i egenskap av vattenmyndighet ansvarar för enligt 2 kap. 2 § förord-
ningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, utarbeta
kartor över översvämningsrisker för de områden som redovisats i enlighet
med 6 § första stycket.

Kartorna ska visa de möjliga ogynnsamma följderna i samband med sådana

översvämningar som redovisas enligt 7 § första stycket 1�3. Av kartorna ska
det framgå

1. hur många invånare som riskerar att drabbas,
2. vilka olika ekonomiska verksamheter som bedrivs inom det område som

riskerar att drabbas,

3. sådana verksamheter som avses i bilagan till förordningen (2004:989)

om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter och som kan förorsaka oav-
siktlig förorening vid översvämning och sådana områden som har fastställts
för skydd enligt bestämmelser grundande på punkt 1 i, iii och v i bilaga IV till
direktiv 2000/60/EG och som kan drabbas, och

4. annan information som är användbar.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:875

Utkom från trycket
den 26 september 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017