SFS 2017:876 Förordning om ändring i förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer

170876.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1237) om
miljöprövningsdelegationer;

utfärdad den 14 september 2017.

Regeringen föreskriver att 2 och 22 §§ förordningen (2011:1237) om

miljöprövningsdelegationer ska ha följande lydelse.

2 §

Av 14 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framgår

att det inom länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar,
Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands,
Västerbottens och Norrbottens län ska finnas en miljöprövningsdelegation.

22 §

Länsstyrelsen i det län där det finns en miljöprövningsdelegation ska

se till att beredningen av de ärenden som delegationen ska pröva utförs av
någon som är anställd av länsstyrelsen eller som länsstyrelsen enligt 25 § för-
ordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion har anlitat efter överens-
kommelse med en annan länsstyrelse. Ärendena vid miljöprövningsdelegatio-
nen bereds i samråd med ordföranden.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:876

Utkom från trycket
den 26 september 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017