SFS 2017:877 Förordning om ändring i förordningen (2013:982) om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige

170877.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:982) om bistånd
med delgivning utomlands och i Sverige;

utfärdad den 14 september 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2013:982) om bistånd med

delgivning utomlands och i Sverige ska införas en ny paragraf, 2 a §, av föl-
jande lydelse.

2 a §

Länsstyrelsen i Stockholms län är centralmyndighet för internationella

delgivningsfrågor och mottagande organ för vissa ansökningar om bistånd
med delgivning i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Cecilia Riddselius
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:877

Utkom från trycket
den 26 september 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;