SFS 2017:878 Förordning om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

170878.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s
direktstöd för jordbrukare;

utfärdad den 14 september 2017.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2014:1101) om EU:s direkt-

stöd för jordbrukare ska ha följande lydelse.

9 §

En länsstyrelse får, utöver vad som framgår av 25 § förordningen

(2017:868) med länsstyrelseinstruktion, efter överenskommelse med en
annan länsstyrelse ställa en eller flera av sina anställda till den andra länssty-
relsens förfogande för att

1. delta i handläggningen av sådana frågor som avses i 11 § första stycket

och 36 §, och

2. utöva sådan kontroll som avses i 33 § andra stycket och 34 §.
Länsstyrelserna får även komma överens om att ärenden ska avgöras om

det finns risk för att avgörandet av ärendena annars fördröjs på ett sådant sätt
att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det
innevarande kalenderåret.

Berörda länsstyrelser ska underrätta Jordbruksverket om överenskommel-

sen.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:878

Utkom från trycket
den 26 september 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017