SFS 2017:879 Förordning om ändring i förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

170879.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:1053) om
totalförsvar och höjd beredskap;

utfärdad den 14 september 2017.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar

och höjd beredskap ska ha följande lydelse.

13 §

Vid beredskapslarm ska följande författningar omedelbart tillämpas i

sin helhet:

� lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse

av fartyg m.m.,

� lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska far-

tyg,

� lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden,
� kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen

(1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,

� lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig

m.m.,

� krigshandelslagen (1964:19),
� förfogandelagen (1978:262),
� ransoneringslagen (1978:268),
� lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.,
� arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262),
� lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndighe-

terna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,

� prisregleringslagen (1989:978),
� förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara

m.m.,

� förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under

krig och vid krigsfara,

� lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring,
� lagen (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång,
� lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under

krig eller krigsfara m.m., och

� lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara

m.m.

Beredskapslarm medför vidare att 6�11 §§ förordningen (2017:870) om

länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap omedelbart
ska tillämpas.

SFS 2017:879

Utkom från trycket
den 26 september 2017

background image

2

SFS 2017:879

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)