SFS 2017:880 Förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter

170880.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om övervakning, rapportering och verifiering av
koldioxidutsläpp från sjötransporter;

utfärdad den 21 september 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och
verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv
2009/16/EG.

Förordningen är meddelad med stöd 8 kap. 7 § regeringsformen.

Rapportering av utsläpp

2 §

En utsläppsrapport enligt artikel 11 i förordning (EU) 2015/757 ska läm-

nas till Transportstyrelsen.

Informationsutbyte och anmälan

3 §

Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som Sverige har i fråga om

informationsutbyte och anmälan enligt artikel 20.2 i förordning (EU)
2015/757.

Beslut om avvisning

4 §

Transportstyrelsen får besluta om avvisning enligt artikel 20.3 i förord-

ning (EU) 2015/757, om det enligt den artikeln finns förutsättningar för ett
sådant avvisningsbeslut. Transportstyrelsen ska i övrigt fullgöra de uppgifter
som Sverige har enligt artikel 20.3 i förordning (EU) 2015/757.

Tillsyn och avgifter

5 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsyns-

förordningen (2011:13).

6 §

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

7 §

Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i 30 kap. miljöbalken

och i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

SFS 2017:880

Utkom från trycket
den 3 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:880

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)