SFS 2017:881 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

170881.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 21 september 2017.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 § och 6 kap. 53 § förordningen

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska ha föl-
jande lydelse.

1 kap.

1 §

1

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som ska betalas

för sådana kostnader som mark- och miljödomstolar och statliga förvaltnings-
myndigheter har i fråga om prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller en-
ligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till miljöbalken eller EU-för-
ordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde.

Avgift betalas inte för handläggning som föranleds av att ett beslut enligt

miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken över-
klagas.

6 kap.

53 §

2

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgift för myndig-

hetens

1. tillsyn och prövning av ärenden enligt svavelförordningen (2014:509),

och

2. tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757

av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldi-
oxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:959.

2 Senaste lydelse 2014:510.

SFS 2017:881

Utkom från trycket
den 3 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017