SFS 2017:882 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

170882.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 21 september 2017.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 27 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

27 §

1

Transportstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om

1. användningen av marina bränslen i fartyg enligt svavelförordningen

(2014:509),

2. utrustning i fartyg som innehåller kontrollerade ämnen enligt förordning

(EU) nr 517/2014 eller förordning (EG) nr 1005/2009,

3. de skyldigheter i fråga om fartyg som följer av artiklarna 4–12 i förord-

ning (EU) nr 1257/2013, och

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 av den

29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxid-
utsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1131.

SFS 2017:882

Utkom från trycket
den 3 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017