SFS 2017:883 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

170883.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter;

utfärdad den 21 september 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:259) om miljösank-

tionsavgifter

dels att rubriken till 9 kap. ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 22 §, och närmast före 9 kap.

22 § en ny rubrik av följande lydelse.

9 kap. Växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

1

EU-förordningen om övervakning, rapportering och verifiering av
koldioxidutsläpp från sjötransporter

22 §

För en överträdelse av artikel 8, 9, 10, 11 eller 12 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning,
rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om
ändring av direktiv 2009/16/EG genom att inte uppfylla föreskrivna krav på
övervakning eller rapportering ska en miljösanktionsavgift betalas med
10 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1130.

SFS 2017:883

Utkom från trycket
den 3 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017