SFS 2017:884 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

170884.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 21 september 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)
dels att 7 kap. 8 a § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 7 b §, av följande lydelse.

7 kap.

7 b §

Migrationsverket ska underrätta Polismyndigheten när verket får kon-

takt med en utlänning som ska avvisas eller utvisas enligt ett beslut som ska
verkställas av Polismyndigheten enligt 12

kap. 14 § utlänningslagen

(2005:716). Underrättelsen ska innehålla uppgift om var utlänningen vistas
eller senast har vistats samt annan information som kan vara av betydelse för
verkställighetsärendet.

8 a §

1

Det som sägs om underrättelse till Polismyndigheten ska i stället

gälla Säkerhetspolisen i de fall Säkerhetspolisen ansvarar för verkställigheten
av ett beslut om avvisning eller utvisning.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

David Oredsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1192.

SFS 2017:884

Utkom från trycket
den 3 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017