SFS 2017:885 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

170885.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb;

utfärdad den 21 september 2017.

Regeringen föreskriver att 12 e § förordningen (2006:1481) om stöd för

nystartsjobb ska ha följande lydelse.

12 e §

1

Stöd lämnas per anställd med högst det belopp som skulle ha återbe-

talats vid ett avgiftsunderlag enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) på
20 000 kronor vid heltidsarbete. Vid deltidsarbete ska det högsta beloppet
minskas proportionellt i förhållande till anställningens omfattning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.
2. För stöd för nystartsjobb som har beslutats före ikraftträdandet gäller

12 e § i den äldre lydelsen för hela den beslutsperiod som beslutet omfattar.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2016:1274.

SFS 2017:885

Utkom från trycket
den 3 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017