SFS 2017:886 Förordning om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

170886.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt
anställningsstöd;

utfärdad den 21 september 2017.

Regeringen föreskriver att 5, 11 och 30 §§ förordningen (2015:503) om

särskilt anställningsstöd ska ha följande lydelse.

5 §

Särskilt anställningsstöd lämnas med 80 procent av lönekostnaden, dock

högst 970 kronor per dag för en anställning på heltid.

11 §

1

Särskilt anställningsstöd lämnas med 100 procent av lönekostnaden,

dock högst 1 213 kronor per dag för en anställning på heltid. Stödet lämnas
under högst 24 månader.

30 §

Särskilt anställningsstöd lämnas med 80 procent av lönekostnaden,

dock högst 970 kronor per dag för en anställning på heltid.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.
2. För särskilt anställningsstöd som har beslutats före ikraftträdandet gäller

5, 11 och 30 §§ i den äldre lydelsen för hela den beslutsperiod som beslutet
omfattar.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:926.

SFS 2017:886

Utkom från trycket
den 3 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017