SFS 2017:887 Förordning om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

170887.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda
insatser för personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga;

utfärdad den 21 september 2017.

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (2017:462) om särskilda in-

satser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsför-
måga ska ha följande lydelse.

21 §

Endast den del av bruttolönen som vid heltidsarbete uppgår till som

mest 18 300 kronor per månad och de avgifter och premier som är hänförliga
till denna del, ska läggas till grund för bidrag.

Vid deltidsarbete ska bidraget minskas i förhållande till arbetstiden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.
2. För lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare som har

beslutats före ikraftträdandet gäller 21 § i den äldre lydelsen för hela den be-
slutsperiod som beslutet omfattar.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2017:887

Utkom från trycket
den 3 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017