SFS 2017:888 Förordning om ändring i förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden

170888.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:848) om
statsbidrag för särskilda främjande- och
utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända
invandrares etablering på arbetsmarknaden;

utfärdad den 21 september 2017.

Regeringen föreskriver att 1, 4, 8, och 11 §§ förordningen (2015:848) om

statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att på-
skynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden ska ha följande
lydelse.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen

och innehåller bestämmelser om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för
särskilda främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda ny-
anlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

Med nyanländ avses i denna förordning en person som tillhör målgruppen

för lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
eller en annan person utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad
sådan erfarenhet.

4 §

Statsbidrag får lämnas efter ansökan för särskilda främjande- och ut-

vecklingsinsatser som syftar till att påskynda de nyanländas etablering på
arbetsmarknaden genom att

1. synliggöra deras kompetens,
2. stärka deras kunskaper i svenska, eller
3. främja användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända.

8 §

En ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Arbetsförmedlingen

senast det datum som myndigheten bestämmer. Om det fortfarande finns till-
gängliga medel efter prövningen av de ansökningar som har kommit in i rätt
tid, får dock en senare gjord ansökan tas upp till prövning.

11 §

En organisation som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska

senast vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovis-
ning av de mottagna medlen till Arbetsförmedlingen. Organisationen ska
även redovisa vilka insatser som har genomförts, vilka resultat som har upp-
nåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har bevil-
jats för.

Denna förordning träder i kraft den 13 november 2017.

SFS 2017:888

Utkom från trycket
den 3 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:888

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;