SFS 2017:889 Förordning om ändring i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

170889.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1062) om
statsbidrag till vissa organisationer inom det
sociala området m.m.;

utfärdad den 21 september 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1062) om stats-

bidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

1

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en

ny punkt, 4, av följande lydelse.

1 §

2

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till ideella orga-

nisationer som bedriver frivilligt arbete inom ett eller flera av följande områ-
den:

– alkohol och narkotika,
– utsatta barn och deras familjer,
– att motverka våld mot kvinnor,
– att ge stöd till efterlevande personer,
– att främja en god hälsa i befolkningen, dock genom andra verksamheter

än idrotts- och friluftsverksamheter, och

– att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg.

4. En ansökan om statsbidrag som avser området att främja utvecklingen av

idéburen vård och omsorg för bidragsåret 2018 ska ha kommit in till Social-
styrelsen senast den 1 december 2017.

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2017.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:461.

2 Senaste lydelse 2012:461.

SFS 2017:889

Utkom från trycket
den 3 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017