SFS 2017:890 Förordning om ändring i förordningen (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

170890.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:553) om
statsbidrag till informatörsverksamhet som rör
psykisk ohälsa och psykiska
funktionsnedsättningar;

utfärdad den 21 september 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:553) om statsbidrag

till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktions-
nedsättningar

dels att 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en

ny punkt, 3, av följande lydelse.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till ideella före-

ningar som bedriver informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psy-
kiska funktionsnedsättningar eller stöder dem som bedriver sådan informa-
törsverksamhet. Med informatörsverksamhet avses utbildningar, personliga
möten och liknande insatser som utförs av personer (informatörer) med er-
farenhet av egen eller anhörigs psykiska ohälsa eller psykiska funktionsned-
sättning.

3 §

Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell förening som

1. är en juridisk person,
2. bedriver verksamhet utan vinstsyfte,
3. har antagit stadgar och är demokratiskt uppbyggd,
4. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet

och förbud mot diskriminering,

5. styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat, har fast-

ställt en plan för den verksamhet som bidrag söks för och beskriver vilka akti-
viteter som planeras samt hur arbetet kommer att följas upp,

6. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och

revisionsberättelser, och

7. sedan minst ett år
a) bedriver sådan informatörsverksamhet som avses i 1 § i egen regi eller

tillsammans med en eller flera andra aktörer, eller

b) bedriver en riksomfattande verksamhet som stöder dem som bedriver

sådan informatörsverksamhet som avses i 1 §.

Bidrag får lämnas för vissa kostnader för administration av föreningens

verksamhet.

SFS 2017:890

Utkom från trycket
den 3 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:890

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

3. En ansökan om bidrag från en förening som bedriver en riksomfattande

verksamhet som stöder dem som bedriver informatörsverksamhet för bidrags-
året 2018 ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 december 2017.

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)