SFS 2017:891 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

170891.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1091) om
assistansersättning;

utfärdad den 21 september 2017.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1993:1091) om assistans-

ersättning ska ha följande lydelse.

5 §

1

Schablonbeloppet för assistansersättning enligt 51 kap. 11 § första

stycket socialförsäkringsbalken räknas för varje år upp med 1,5 procent och
avrundas därefter till närmaste tiotal öre. Om det uppräknade beloppet slutar
på 5 öre, avrundas det till närmaste högre tiotal öre. Schablonbeloppet ska för
år 2018 vara 295 kronor och 40 öre per timme.

Belopp som bestäms enligt 51 kap. 11 § andra eller tredje stycket social-

försäkringsbalken avrundas till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre,
till närmaste högre krontal.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för assistansersättning som avser

tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:870.

SFS 2017:891

Utkom från trycket
den 3 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017