SFS 2017:892 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

170892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 28 september 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 kap. 15 § skollagen (2010:800)

ska ha följande lydelse.

17 kap.

15 §

En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja

utbildningen hos huvudmannen enligt den plan för utbildningen som gällde
när utbildningen inleddes eller på ett annat introduktionsprogram enligt
huvudmannens utbildningsplan.

En elev som flyttar till en annan kommun har rätt att fullfölja utbildningen

på ett påbörjat introduktionsprogram eller på ett annat introduktionsprogram
hos den nya hemkommunen enligt den nya kommunala huvudmannens ut-
bildningsplan. Under de förutsättningar som anges i 29 och 30 §§ har eleven
rätt att fullfölja utbildningen hos en huvudman för en fristående gymnasie-
skola enligt den huvudmannens utbildningsplan.

Om en elev har medgett att huvudmannens utbildningsplan ändras, har

eleven rätt att fullfölja utbildningen enligt den ändrade planen.

Rätten att fullfölja utbildningen gäller även efter ett studieuppehåll på

högst ett år för studier utomlands.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:190, bet. 2017/18:UbU3, rskr. 2017/18:1.

SFS 2017:892

Utkom från trycket
den 10 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017