SFS 2017:893 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

170893.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 28 september 2017.

Regeringen föreskriver att bilaga 2 och 4 till högskoleförordningen (1993:100)

1

ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.
2. Den som före den 2 juli 2018 har påbörjat en utbildning till ämneslärare

enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en
sådan utbildning men fått anstånd till en tidpunkt efter ikraftträdandet med att
påbörja utbildningen har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen
enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av decem-
ber 2024.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2017:893

Utkom från trycket
den 10 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:893

Bilaga 2

2

EXAMENSORDNING

4. Examensbeskrivningar

EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ

Ämneslärarexamen

Omfattning

Ämneslärarexamen ges med två inriktningar. Ämneslärarexamen med inrikt-
ning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 avläggs på avancerad nivå och
uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 240 eller, när så
krävs, 270 högskolepoäng. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i
gymnasieskolan avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten har
fullgjort kursfordringar om 300 eller, när så krävs, 330 högskolepoäng.

För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: ämnes- och

ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något av skolväsen-
dets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan, utbildnings-
vetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning
om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs

7–9 ska utbildningen omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165
högskolepoäng i två undervisningsämnen eller 195 högskolepoäng i tre
undervisningsämnen. Examen ska dock omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska
studier om 195 högskolepoäng i två undervisningsämnen när två av undervis-
ningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik ingår i utbildningen.
Examen får vidare omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 195 hög-
skolepoäng i två undervisningsämnen om undervisningsämnet bild eller
musik ingår i utbildningen. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska
15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning. Ut-
bildningen ska omfatta minst en fördjupning om 90 högskolepoäng i relevant
ämne eller ämnesområde. För varje övrigt ämne som ingår i examen krävs
minst 45 högskolepoäng om examen omfattar tre undervisningsämnen och
minst 60 högskolepoäng om examen omfattar två undervisningsämnen. När
svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs dock alltid 90 högskole-
poäng inom de ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen.

Inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer.
För ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan ska utbild-

ningen omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 225 eller, när så
krävs, 255 högskolepoäng i två undervisningsämnen. Av de ämnes- och
ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verk-
samhetsförlagd utbildning. Utbildningen ska omfatta en fördjupning om 120
högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde och en fördjupning om 90
högskolepoäng. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs dock

2 Senaste lydelse 2017:857.

background image

3

SFS 2017:893

alltid 120 högskolepoäng inom de ämnesområden som är relevanta för dessa
ämnen.

Inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer.
Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kom-

mande yrkesutövning och omfatta följande:

– skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund,

innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga
rättigheterna,

– läroplansteori och didaktik,
– vetenskapsteori och forskningsmetodik,
– utveckling, lärande och specialpedagogik,
– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– bedömning och betygssättning, och
– utvärdering och utvecklingsarbete.

Mål

background image

4

SFS 2017:893

Bilaga 4

3

ÄMNESKOMBINATIONER

1. Innehåll

I denna bilaga anges det enligt 6 kap. 5 § andra stycket vilka ämnen som får
kombineras i en ämneslärarexamen.

2. Grundskolans årskurs 7–9

Ämnen för inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 delas in i
följande ämnesgrupper:

1. engelska, matematik, modersmål, moderna språk, svenska, svenska som

andraspråk och teckenspråk,

2. geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap,
3. biologi, fysik, kemi och teknik,
4. hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa och slöjd, och
5. bild och musik.

Ämneskombinationerna för inriktning mot arbete i grundskolans årskurs
7–9 är följande:

1. två ämnen ur ämnesgrupp 1, 2 eller 3,
2. ett ämne ur ämnesgrupp 1 och ett ämne ur ämnesgrupp 2, 3, 4 eller 5,
3. ett ämne ur ämnesgrupp 2 eller 3 och ett ämne ur ämnesgrupp 4 eller 5,
4. två olika språk inom ämnet moderna språk, eller
5. ämnena bild och slöjd.
Om examen omfattar ytterligare ett ämne utöver vad som anges i
1. första stycket 1, 2, 3 eller 5 ska detta ämne vara ett annat ämne ur ämnes-

grupp 1, 2, 3, 4 eller 5, eller

2. första stycket 4 ska detta ämne vara ett tredje språk inom ämnet moderna

språk eller ett annat ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3, 4 eller 5.

3. Gymnasieskolan

Ämnen för inriktning mot arbete i gymnasieskolan delas in i följande
ämnesgrupper:

1. engelska, matematik, modersmål, svenska och svenska som andraspråk,
2. grekiska, latin, moderna språk och teckenspråk,
3. filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, juridik, psykologi, reli-

gionskunskap och samhällskunskap,

4. biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik,
5. idrott och hälsa, och
6. bild, dans, musik och teater.

Ämneskombinationerna för inriktningen mot arbete i gymnasieskolan är
följande:

1. två ämnen ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4,

3 Senaste lydelse 2013:924.

background image

5

SFS 2017:893

2. ett ämne ur ämnesgrupp 1 och ett annat ämne ur ämnesgrupp 2, 3 eller 4,
3. två olika språk inom ämnet moderna språk,
4. idrott och hälsa och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4,
5. ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4,

eller

6. ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ytterligare 90 högskolepoäng inom det i

ämnesgrupp 6 valda ämnesområdet.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;