SFS 2017:894 Förordning om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen

170894.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:686) om
kompletterande pedagogisk utbildning som leder
till ämneslärarexamen;

utfärdad den 28 september 2017.

Regeringen föreskriver att 11 och 12 §§ förordningen (2011:686) om kom-

pletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen ska ha
följande lydelse.

11 §

�mneslärarexamen som avses i 9 § med inriktning mot arbete i grund-

skolans årskurs 7�9 och som omfattar ämnesstudier i två undervisningsämnen
avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kurs-
fordringar om 240 högskolepoäng. För examen krävs att

1. studenten har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning,
2. kursfordringarna omfattar ämnesstudier om 150 högskolepoäng i två

undervisningsämnen, och

3. studenten inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett själv-

ständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att in-

riktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för
ämneslärarexamen som avses i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om annat inte följer av andra

stycket gäller de krav som anges för ämneslärarexamen i bilaga 2 till högsko-
leförordningen och som inte motsvaras av kraven i första stycket.

Första�tredje styckena gäller inte när examen omfattar ämnesstudier
1. i två av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik,

eller

2. om totalt 180 högskolepoäng i två undervisningsämnen och omfattar

undervisningsämnet bild eller musik.

12 §

�mneslärarexamen som avses i 9 § med inriktning mot arbete i grund-

skolans årskurs 7�9 och som omfattar ämnesstudier i tre undervisningsämnen
eller två undervisningsämnen i de fall som avses i 11 § fjärde stycket avläggs
på avancerad nivå. För examen krävs att studenten har gått igenom komplette-
rande pedagogisk utbildning.

Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att in-

riktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för
ämneslärarexamen som avses i första stycket.

SFS 2017:894

Utkom från trycket
den 10 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:894

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra

stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högsko-
leförordningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.
2. Den som före den 2 juli 2018 har påbörjat en utbildning till ämneslärare

enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en
sådan utbildning men fått anstånd till en tidpunkt efter ikraftträdandet med att
påbörja utbildningen har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen
enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av decem-
ber 2024.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)