SFS 2017:895 Förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

170895.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:689) om vissa
behörighetsgivande examina för legitimation som
lärare och förskollärare och om
högskoleutbildningar för vidareutbildning av
lärare och förskollärare som saknar lärar- eller
förskollärarexamen;

utfärdad den 28 september 2017.

Regeringen föreskriver att 27 § förordningen (2011:689) om vissa behörig-

hetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om
högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som
saknar lärar- eller förskollärarexamen

1 ska ha följande lydelse.

27 §

Om ämneslärarexamen ska anses ha inriktning mot arbete i grundsko-

lans årskurs 7�9 enligt 24 eller 25 § och omfatta

1. ett undervisningsämne, ska den anses omfatta kursfordringar om 180

högskolepoäng och avläggas på grundnivå,

2. två av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik, ska

den anses omfatta kursfordringar om 270 högskolepoäng och avläggas på
avancerad nivå,

3. två undervisningsämnen i en annan kombination än som avses i 2, ska

den anses omfatta kursfordringar om 240 högskolepoäng och avläggas på av-
ancerad nivå, eller

4. tre undervisningsämnen, ska den anses omfatta kursfordringar om 270

högskolepoäng och avläggas på avancerad nivå.

Examen ska anses omfatta en fördjupning om 90 högskolepoäng i det

undervisningsämne som studenten har mest erfarenhet av att undervisa i eller
störst omfattning av ämnesstudier i. Om studenten har lika stor erfarenhet av
att undervisa eller lika stor omfattning av ämnesstudier i varje undervisnings-
ämne, får han eller hon välja vilket av ämnena som ska anses omfatta 90 hög-
skolepoäng. För varje övrigt undervisningsämne ska examen anses omfatta 45
högskolepoäng om examen omfattar tre undervisningsämnen och 60 högsko-
lepoäng om examen omfattar två undervisningsämnen. När examen ska anses
omfatta två av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik,
ska den dock anses omfatta 90 högskolepoäng i båda ämnena. Studenten får
välja om det är hans eller hennes erfarenhet av att undervisa eller ämnes-
studier som ska beaktas.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:831.

SFS 2017:895

Utkom från trycket
den 10 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:895

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Utöver vad som följer av högskoleförordningen (1993:100) ska det av exa-

mensbeviset framgå vilken omfattning varje undervisningsämne ska anses ha.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.
2. Den som före den 2 juli 2018 har påbörjat en ämneslärarutbildning enligt

23 §, 24 § första meningen, 25 eller 27 § har rätt att slutföra sin utbildning för
att få en examen enligt bestämmelserna i den äldre lydelsen, dock längst till
och med utgången av december 2024. Hänvisningarna i 23 och 25 §§ till bi-
laga 2 till högskoleförordningen (1993:100) ska då avse bilaga 2 i lydelsen
före den 2 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)