SFS 2017:896 Förordning om ändring i förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå

170896.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:705) om
kompletterande pedagogisk utbildning som leder
till ämneslärarexamen för personer som har en
examen på forskarnivå;

utfärdad den 28 september 2017.

Regeringen föreskriver att 17 och 18 §§ förordningen (2016:705) om kom-

pletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för perso-
ner som har en examen på forskarnivå ska ha följande lydelse.

17 §

Ämneslärarexamen som avses i 15 § med inriktning mot arbete i

grundskolans årskurs 7–9 och som omfattar ämnesstudier i två undervisnings-
ämnen avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort
kursfordringar om 240 högskolepoäng. För examen krävs att studenten

1. har fullgjort en utbildning som avses i 3 § och som ska anses motsvara

sammanlagt 90 högskolepoäng enligt andra stycket,

2. före utbildningen har fullgjort kursfordringar som omfattar ämnesstudier

om 150 högskolepoäng i två undervisningsämnen, och

3. inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt ar-

bete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Studenten ska genom att ha fullgjort en utbildning som avses i denna för-

ordning anses ha fullgjort studier som omfattar utbildningsvetenskaplig kärna
om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskole-
poäng. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att
inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för
ämneslärarexamen som avses i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra

stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högsko-
leförordningen och som inte motsvaras av kraven i första stycket.

Första–tredje styckena gäller inte när examen omfattar ämnesstudier
1. i två av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik,

eller

2. om totalt 180 högskolepoäng i två undervisningsämnen och omfattar

undervisningsämnet bild eller musik.

18 §

Ämneslärarexamen som avses i 15 § med inriktning mot arbete i

grundskolans årskurs 7–9 och som omfattar ämnesstudier i tre undervisnings-
ämnen eller två undervisningsämnen i de fall som avses i 17 § fjärde stycket
avläggs på avancerad nivå. För examen krävs att studenten har fullgjort en ut-
bildning som avses i 3 § och vad som anges i andra och tredje styckena.

SFS 2017:896

Utkom från trycket
den 10 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:896

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Studenten ska genom att ha fullgjort utbildningen anses ha fullgjort studier

som omfattar utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verk-
samhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Det som anges i bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat
antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i
första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra

stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högsko-
leförordningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.
2. Den som före den 2 juli 2018 har påbörjat en utbildning till ämneslärare

enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en
sådan utbildning men fått anstånd till en tidpunkt efter ikraftträdandet med att
påbörja utbildningen har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen
enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av decem-
ber 2024.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)