SFS 2017:897 Förordning om ändring i förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

170897.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:837) om stöd för
renovering och energieffektivisering i vissa
bostadsområden;

utfärdad den 28 september 2017.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2016:837) om stöd för re-

novering och energieffektivisering i vissa bostadsområden ska ha följande ly-
delse.

5 §

Stöd får lämnas för att renovera flerbostadshus i ett bostadsområde med

socioekonomiska utmaningar. Stödet ska avse en byggnad som till övervä-
gande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:897

Utkom från trycket
den 10 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017