SFS 2017:898 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

170898.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 28 september 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:898

Utkom från trycket
den 10 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:898

Bilaga

1

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Laboratoriesed

41

Landsbygdsutvecklingsåtgärder

106

Larmanläggningar

94

Lokaliseringssamråd

11

Lokalt ledd utveckling

106

Lotterier

21

Läkemedelslagen

33

Länsstyrelser

24, 31, 88, 106

Läromedel

54

Rymdstyrelsen

9

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

106

Rörledningar

52

Salmonella

30

Sametinget

24, 106

Silver

51

Skogsodlingsmaterial

39, 81

Skogsstyrelsen

39, 106, 141

Skogsvård

18, 81

Statens haverikommission

100

Statens jordbruksverk

6, 24, 106

Statens kulturråd

74

1 Senaste lydelse 2017:446.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

106. utredning och stödverksamhet
enligt förordningen (2014:1383) om
förvaltning av EU:s strukturfonder el-
ler enligt motsvarande äldre bestäm-
melser, förordningen (2015:406) om
stöd för landsbygdsutvecklingsåtgär-
der och förordningen (2015:407) om
lokalt ledd utveckling

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

background image

3

SFS 2017:898

Tekniskt bistånd

19

Tillväxtverket

9, 106

Tjänsteresor

47

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;