SFS 2017:899 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2018

170899.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om uppräkningsfaktorer vid beräkning av
preliminära kommunalskattemedel för 2018;

utfärdad den 28 september 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av prelimi-

nära kommunalskattemedel för 2018 enligt 4 § lagen (1965:269) med sär-
skilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,
m.m.

Inkomstår

Uppräkningsfaktor

2017

1,048

2018

1,034

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS 2017:899

Utkom från trycket
den 10 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017