SFS 2017:904 Förordning om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

170904.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346);

utfärdad den 28 september 2017.

Regeringen föreskriver att 1, 7, 9�11, 13 och 14 §§ och rubrikerna närmast

före 7 och 9 §§ drivmedelsförordningen (2011:346) ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 22 § drivmedelslagen (2011:319) i fråga om 5�6 a, 10 och 11 §§, 12 § 1�

3, 5 och 6 samt 13 §,

� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 12 § 4, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i svavelförordningen

(2014:509).

Kvalitetsrapport

7 §

En kvalitetsrapport enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) ska lämnas

till Transportstyrelsen.

Utsläppsrapport

9 §

En utsläppsrapport enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) ska avse ett

kalenderår och lämnas till Statens energimyndighet senast den 1 april året
efter kalenderåret.

10 §

I utsläppsrapporten enligt 9 § ska drivmedelsleverantören redogöra för

vilka åtgärder som leverantören har vidtagit eller avser att vidta för att upp-
fylla kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319).

11 §

Användning av biodrivmedel för luftfart eller av andra biodrivmedel

får anses som en åtgärd för uppfyllande av kravet i 21 § drivmedelslagen
(2011:319) endast om

a) biodrivmedlet omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen

(2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen,
och

b) den mängd biodrivmedel som omfattas av åtgärden ingår i utsläppsrap-

portens redovisning av den totala volymen levererade drivmedel.

1 Senaste lydelse 2014:538.

SFS 2017:904

Utkom från trycket
den 10 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:904

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

13 §

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

1. rapportering enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) och om undantag

från rapporteringsskyldigheten, och

2. hur minskning av växthusgasutsläpp enligt 21 § drivmedelslagen ska be-

räknas.

14 §

Tillsynen över att drivmedelslagen (2011:319), denna förordning och

föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs ska utövas av

1. Statens energimyndighet i fråga om 21 § drivmedelslagen (2011:319),

9 § denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 §
denna förordning, och

2. Transportstyrelsen i övrigt.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)