SFS 2017:905 Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

170905.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll;

utfärdad den 28 september 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1991:572) om särskild ut-

länningskontroll ska ha följande lydelse.

5 §

2

I ärenden enligt denna lag gäller följande föreskrifter i utlänningslagen

(2005:716) i tillämpliga delar:

1 kap. 3 b § om EES-medborgare,
1 kap. 13 § om skyndsam handläggning,
3 a kap. 2 § om familjemedlemmar till EES-medborgare,
4 kap. 1�4 §§ om flyktingar och andra skyddsbehövande,
5 kap. 1�1 c, 2 a�d, 3�10, 12�16 och 17�19 §§ om uppehållstillstånd,
5 a kap. 1�4 och 6 §§ om ställning som varaktigt bosatt,
6 kap. 3 § om arbetstillstånd,
6 a kap. 1�11 §§ om EU-blåkort,
8 kap. 12 och 13 §§ om utvisning av EES-medborgare och sådana medbor-

gares familjemedlemmar,

8 kap. 14 § om utvisning av utlänningar med permanent uppehållsrätt,

EES-medborgare som har vistats i Sverige under de tio närmast föregående
åren och EES-medborgare som är barn,

8 a kap. 2 § första stycket om sådana hänsyn som ska tas till anknytningen

till det svenska samhället, om fråga uppkommit om utvisning av en utlänning
som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige,

9 kap. 4 och 5 §§ om omhändertagande av pass och andra identitetshand-

lingar,

9 kap. 8 § om fotografi och fingeravtryck,
9 kap. 12 § om omhändertagande för att verkställa ett avvisnings- eller ut-

visningsbeslut,

9 kap. 13 § om andra åtgärder för att möjliggöra verkställighet,
10 kap. 1, 2, 4�11 och 17 §§ om förvar och uppsikt,
12 kap. 1�5, 13 a och 21�23 §§ om verkställighet av beslut om utvisning,
13 kap. 1�7 §§ om muntlig handläggning hos förvaltningsmyndighet,
13 kap. 10 § om motivering av beslut,
13 kap. 11 § om tolkersättning,
13 kap. 12 § om rättelse av beslut på grund av oriktig uppgift,
13 kap. 15 och 16 §§ om DNA-analys,

1 Prop. 2016/17:191, bet. 2017/18:SfU5, rskr. 2017/18:7.

2 Senaste lydelse 2016:1240.

SFS 2017:905

Utkom från trycket
den 10 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:905

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

16 kap. 1 § andra stycket om Migrationsöverdomstolen,
17 kap. 1 och 2 §§ om skyldighet att lämna uppgifter,
18 kap. 1 § andra och tredje styckena om offentligt biträde för barn, och
19 kap. 1�4 §§ om kostnadsansvar.
Skyldigheten enligt 17 kap. 1 § utlänningslagen att lämna uppgifter gäller

vid tillämpningen av denna lag även i förhållande till regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)