SFS 2017:909 Förordning om ändring i förordningen (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen

170909.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:363) om
läkemedelsregister hos Socialstyrelsen;

utfärdad den 5 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (2005:363) om läke-

medelsregister hos Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

3 §

Personuppgifter i läkemedelsregistret får behandlas för epidemiologiska

undersökningar, forskning, framställning av statistik, uppföljning, utvärde-
ring och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet.

4 §

I läkemedelsregistret får endast följande uppgifter registreras:

1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering en-

ligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

2. förskrivningsorsak,
3. patientens personnummer och folkbokföringsort, och
4. förskrivarens yrke, specialitet och arbetsplatskod.
Förskrivningsorsak ska anges med en kod.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2017:909

Utkom från trycket
den 17 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017