SFS 2017:910 Förordning om ändring i förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

170910.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2017:429) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare;

utfärdad den 5 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2017:429) om elektroniska

cigaretter och påfyllningsbehållare ska införas fem nya paragrafer, 6 a�6 e §§,
och närmast före 6 a § en ny rubrik följande lydelse.

Avgifter för anmälan

6 a §

Den som enligt 5 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare anmäler en produkt som är avsedd att tillhandahållas
konsumenter på den svenska marknaden ska till Folkhälsomyndigheten, för
varje märke och typ, betala en avgift med 3 000 kr.

6 b §

Den som enligt 5 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare anmäler en väsentlig ändring av en produkt ska till Folk-
hälsomyndigheten, för varje märke och typ, betala en avgift med 2 500 kr.

6 c §

Avgift ska betalas till Folkhälsomyndigheten på det sätt som myndig-

heten anvisar. Handläggningen av anmälan påbörjas när betalningen har kom-
mit myndigheten till handa. Om betalningen inte har kommit myndigheten till
handa inom 30 dagar från det att myndigheten har anvisat hur betalningen ska
ske, får anmälan avvisas.

6 d §

Om det finns särskilda skäl, får Folkhälsomyndigheten i det enskilda

fallet besluta att en avgift ska sättas ned eller efterskänkas.

6 e §

Folkhälsomyndigheten ska varje år se över och, vid behov, senast den

1 september till regeringen (Socialdepartementet) föreslå ändringar av de av-
gifter som avses i 6 a och 6 b §§.

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2017:910

Utkom från trycket
den 17 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017