SFS 2017:911 Förordning om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

170911.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1020) med
instruktion för Folkhälsomyndigheten;

utfärdad den 5 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att 26 § förordningen (2013:1020) med instruktion

för Folkhälsomyndigheten ska ha följande lydelse.

26 §

1

Myndigheten ska ta ut avgifter för

1. diagnostiska undersökningar som avses i 4 § 2, 10 § 2 och 12 § 2,
2. uppdragsverksamhet som avses i 4 § 1, och
3. internationella insatser som avses i 11 §.
Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek enligt första

stycket.

Bestämmelser om myndighetens rätt att ta ut avgifter finns även i tobaks-

förordningen (2016:354) och förordningen (2017:429) om elektroniska ciga-
retter och påfyllningsbehållare.

Myndigheten ska disponera inkomsterna från avgifter som myndigheten tar

ut med stöd av första stycket, 7�10 §§ tobaksförordningen och 6 a och 6 b §§
förordningen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:299.

SFS 2017:911

Utkom från trycket
den 17 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017