SFS 2017:914 Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

170914.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet;

utfärdad den 5 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1993:221) för Sveri-

ges lantbruksuniversitet

1 ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som bedrivs

och examina som utfärdas efter utgången av december 2017.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för djursjukvårdarutbildning som

bedrivs och djursjukvårdarexamina som utfärdas före den 1 januari 2018.

4. Trots 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande i fråga om djursjukvårdar-

examina som utfärdas efter utgången av december 2017, om den utbildning
som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts dessförinnan.

5. Den som före den 1 januari 2018 har påbörjat en utbildning till en

djursjukvårdarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessför-
innan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd med att påbörja ut-
bildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de
äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2021.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1020.

SFS 2017:914

Utkom från trycket
den 17 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:914

Bilaga

2

Förteckning över examina

Examina på grundnivå

Yrkesexamina

Djursjukskötarexamen
Hippologexamen
Landskapsingenjörsexamen
Lantmästarexamen
Skogsmästarexamen
Skogsteknikerexamen
Trädgårdsingenjörsexamen

Examensbeskrivningar

EXAMINA P�& GRUNDNIV�&

YRKESEXAMINA

Djursjukskötarexamen

Omfattning

Djursjukskötarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
180 högskolepoäng.

Mål

För djursjukskötarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga
som krävs för att självständigt kunna arbeta som djursjukskötare.

Kunskap och förståelse

För djursjukskötarexamen ska studenten

� visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktu-

ellt forsknings- och utvecklingsarbete inom djuromvårdnadsområdet,

� visa kunskap om och förståelse för sambandet mellan vetenskap och be-

prövad erfarenhet och dess betydelse för djursjukskötaryrket,

� visa kunskap om planering, ledning och samordning av djuromvårdnads-

arbetet, och

� visa kunskap om relevanta författningar inom djuromvårdnadsområdet.

2 Senaste lydelse 2012:740.

background image

3

SFS 2017:914

Färdighet och förmåga

För djursjukskötarexamen ska studenten

� visa förmåga att självständigt och i samverkan med annan djurhälsoper-

sonal och med djurägare identifiera vårdbehov samt upprätta omvårdnads-
plan,

� visa förmåga att med hänsyn till djurskydd, smittskydd och arbetarskydd

ge adekvat vård och behandling,

� visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt,
� visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer,

företeelser och frågeställningar utifrån djurs omvårdnadsbehov,

� visa förmåga att informera olika grupper och fungera som handledare,
� visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgär-

der inom djuromvårdnad med berörda parter samt dokumentera sådana åtgär-
der i enlighet med relevanta författningar,

� visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
� visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant informa-

tion samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika
grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För djursjukskötarexamen ska studenten

� visa förmåga att inom djuromvårdnadsområdet göra bedömningar med

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

� visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot djur och

djurägare,

� visa förmåga att bedöma sina egna gränser i yrkesutövningen, och
� visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort-

löpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För djursjukskötarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

�vrigt

För djursjukskötarexamen ska också de preciserade krav gälla som Lant-
bruksuniversitetet bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbe-
skrivning.

Hippologexamen

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017