SFS 2017:916 Förordning om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

170916.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s
förordningar om pris- och marknadsreglering av
jordbruksprodukter;

utfärdad den 5 oktober 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:926) om EU:s för-

ordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

dels att 2 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

2 §

1

Med EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruks-

produkter avses

1. rådets förordning (EG) nr 747/2001 av den 9 april 2001 om förvalt-

ningen av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för produkter som är
berättigade till förmånsbehandling enligt avtal med vissa Medelhavsländer
och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95,

2. rådets förordning (EG) nr 1184/2006 av den 24 juli 2006 om tillämpning

av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror,

3. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprät-

tande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om sär-
skilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en sam-
lad marknadsordning),

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1076 av den 8 juni

2016 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ur-
sprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskaps-
avtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts,

5. rådets förordning (EG) nr 617/2009 av den 13 juli 2009 om öppnande av

en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet,

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni

2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i
Europeiska unionen,

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jord-
bruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72,
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,

1 Senaste lydelse 2014:1587.

SFS 2017:916

Utkom från trycket
den 17 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:916

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

8. rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fast-

ställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsord-
ningen för jordbruksprodukter, och

9. tillämpningsförordningar meddelade med stöd av förordning (EG) nr

1234/2007, förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1370/2013
eller motsvarande äldre bestämmelser.

5 §

I 7 § förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

finns bestämmelser om att Jordbruksverket är utbetalande organ för stöd ur
Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och att Jordbruksverket full-
gör de uppgifter avseende EGFJ som framgår av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finan-
siering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspoliti-
ken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr
165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG)
nr 485/2008.

6 a §

Stöd enligt ett sådant nationellt treårsprogram för biodlingssektorn

som avses i artikel 55 i förordning (EU) nr 1308/2013 beviljas i mån av till-
gång på medel.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)