SFS 2017:918 Förordning om ändring i postförordningen (2010:1049)

170918.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i postförordningen (2010:1049);

utfärdad den 12 oktober 2017.

Regeringen föreskriver

1 att 6 § postförordningen (2010:1049) ska ha föl-

jande lydelse.

6 §

Den samhällsomfattande posttjänsten ska, utöver vad som anges i

3 kap. 1 § postlagen (2010:1045), uppfylla kravet att minst 95 procent av de
inrikes brev som har lämnats in för tvådagarsbefordran före angiven senaste
inlämningstid ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar, oavsett var i
landet breven har lämnats in.

När det gäller adresserade försändelser som väger högst 2 kg, som har

överlämnats i den slutliga form i vilken de ska transporteras av en tillhanda-
hållare av posttjänster och som före angiven senaste inlämningstid har läm-
nats in för gränsöverskridande postbefordran inom den snabbaste normalkate-
gorin inom Europeiska unionen, ska den samhällsomfattande posttjänsten
uppfylla kravet att

1. minst 85 procent av försändelserna ska ha delats ut inom tre påföljande

arbetsdagar, och

2. minst 97 procent av försändelserna ska ha delats ut inom fem påföljande

arbetsdagar.

Post- och telestyrelsen ska årligen kontrollera att kravet i första stycket

uppfylls och årligen offentliggöra resultatet av denna kontroll.

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om senaste inlämningstid

och ytterligare föreskrifter om krav på befordringstider enligt 3 kap. 1 § andra
stycket postlagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om
gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster
och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/6/EG.

SFS 2017:918

Utkom från trycket
den 24 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017