SFS 2017:919 Förordning om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

170919.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:1179) om
statsbidrag till företag som utför funktionstest av
lantbrukssprutor;

utfärdad den 12 oktober 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1987:1179) om stats-

bidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

dels att 1, 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.

1 §

1

Statsbidrag för köp av testutrustning får i mån av tillgång på medel

lämnas till företag som åtar sig att utföra funktionstest av lantbrukssprutor
och fläktsprutor.

Stöd lämnas med högst 75 procent av den godkända kostnaden och med de

begränsningar som följer av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av
den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Innan stöd beviljas ska företaget lämna fullständiga uppgifter om övriga

stöd av mindre betydelse som företaget tagit emot under de två föregående
beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Stödet får inte bevil-
jas förrän det kontrollerats att det inte medför att det totala stöd av mindre be-
tydelse som företaget får under treårsperioden överskrider 200 000 euro.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om vilka krav som ska stäl-

las på funktionstest som utförs med sådan testutrustning som avses i första
stycket.

5 §

2

Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Jordbruksverket.

6 §

3

Jordbruksverket ska lämna de upplysningar till stödmottagaren som

framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Bestämmelser om registerföring över stödåtgärder som lämnas med stöd av

kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 finns i 12 a § första stycket 2
lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och
7 § 2 förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler.

1 Senaste lydelse 2008:1342.

2 Senaste lydelse 2006:139.

3 Senaste lydelse 2006:139.

SFS 2017:919

Utkom från trycket
den 24 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:919

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

8 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)