SFS 2017:920 Förordning om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)

170920.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i viltskadeförordningen (2001:724);

utfärdad den 12 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att det i viltskadeförordningen (2001:724) ska infö-

ras en ny paragraf, 11 d §, av följande lydelse.

11 d §

När ersättning lämnas för skada på fisk och fiskredskap enligt 11 §

andra stycket ska länsstyrelsen beakta vad som sägs om stöd av mindre bety-
delse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn i 2, 4�7 och 9 §§ förordningen
(2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och
sektorn för fiskeri och vattenbruk.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:920

Utkom från trycket
den 24 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017