SFS 2017:922 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

170922.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 12 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefini-

tioner ska ha följande lydelse.

2 §

1

Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i den

utsträckning som föreskrivs i dessa.

1 Senaste lydelse 2017:611.

Beteckning

Betydelse

Accelerationsfält

Ett sådant körfält som är avsett endast
för anslutande trafik

Alternativa bränslen

Bränslen eller kraftkällor som, åtmins-
tone delvis, fungerar som ersättning för
fossila oljekällor för energiförsörjning
till transport och som kan bidra till en
utfasning av fossila bränslen och en
förbättrad miljöprestanda inom trans-
portsektorn, och som utgörs av

1. elektricitet som förbrukas i alla

typer av elektriska fordon,

2. väte,
3. naturgas, inklusive biometan, i

gasform (komprimerad naturgas �
CNG) och flytande form (flytande
naturgas � LNG),

4. gasol (LPG), eller
5. mekanisk energi från fordons-

baserad lagring/fordonsbaserade källor,
inklusive spillvärme

Behörighetshandling

Körkort, traktorkort, förarbevis för mo-
ped klass II, förarbevis för snöskoter
samt förarbevis för terränghjuling

SFS 2017:922

Utkom från trycket
den 24 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:922

Besiktningsinstrument

Ett bevis om att fordonet har godkänts
vid en mopedbesiktning

Cirkulationsplats

En plats som enligt lokala trafikföre-
skrifter eller föreskrifter enligt 10 kap.
14 § trafikförordningen (1998:1276)
ska vara cirkulationsplats och som är
utmärkt med ett vägmärke för cirkula-
tionsplats

Cykelbana

En väg eller del av en väg som är
avsedd för cykeltrafik och trafik med
moped klass II

Cykelfält

Ett särskilt körfält som genom väg-
markering anvisats för cyklande och
förare av moped klass II

Cykelpassage

En del av en väg som är avsedd att an-
vändas av cyklande eller förare av
moped klass II för att korsa en körbana
eller en cykelbana och som kan anges
med vägmarkering.

En cykelpassage är bevakad om

trafiken regleras med trafiksignaler
eller av en polisman och i annat fall
obevakad

Cykelöverfart

En del av en väg som enligt en lokal
trafikföreskrift är avsedd att användas
av cyklande eller förare av moped
klass II för att korsa en körbana eller en
cykelbana och som anges med väg-
markering och vägmärke.

Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön

vara utformad så att det säkras att for-
don inte förs med högre hastighet än
30 kilometer i timmen

Beteckning

Betydelse

background image

3

SFS 2017:922

EG-motorfordon

Ett fordon som är avsett att användas
på väg, oavsett om det är färdigbyggt
eller inte, som har minst fyra hjul och
som är konstruerat för en maximihas-
tighet över 25 kilometer i timmen.
Dock undantas spårbundna fordon,
jordbruks- och skogsbrukstraktorer,
mopeder, motorcyklar och motorred-
skap

Färdled

En sådan led eller plats i terrängen som
allmänt används för samfärdsel men
inte är en väg

Grundhandling

En handling som är avsedd för färdig-
ställande av körkort, förarbevis för
moped klass II, förarbevis för snösko-
ter eller förarbevis för terränghjuling

Gågata

En väg eller en vägsträcka som enligt
en lokal trafikföreskrift ska vara gågata
och som är utmärkt med vägmärke för
gågata

Gångfartsområde

En väg eller ett område som enligt
lokala trafikföreskrifter ska vara gång-
fartsområde och som är utmärkt med
vägmärke för gångfartsområde

Halvljus

Avbländat färdljus

Heldragen

linje

Längsgående heldragen linje som
enligt 4 kap. 5 § vägmärkesförord-
ningen (2007:90) ersätter motsvarande
bruten linje i 4 kap. 4 §

Helljus

Inte avbländat färdljus

Huvudled

En väg eller en vägsträcka som enligt
en lokal trafikföreskrift ska vara
huvudled och som är utmärkt med väg-
märke för huvudled

Internationellt körkort

En handling som är avsedd att använ-
das i andra länder och som visar att
innehavaren är behörig att föra bil,
motorcykel eller terrängvagn

Beteckning

Betydelse

background image

4

SFS 2017:922

Jordbruks- och skogsbrukstraktor

Ett motordrivet fordon med hjul eller
band, och med motor, som har minst
två axlar, som är konstruerat för en
maximal hastighet om lägst 6 kilometer
i timmen, vars främsta funktion är som
dragfordon och som har konstruerats
särskilt för att dra, skjuta, frakta eller
driva viss utbytbar utrustning avsedd
att användas inom jord- eller skogs-
bruk, eller för att dra släpvagnar av-
sedda att användas inom jord- eller
skogsbruk. En jordbruks- och skogs-
brukstraktor kan vara utrustad för
transport av last i jordbruks- eller
skogsbrukssammanhang eller med
passagerarsäten

Körbana

En del av en väg som är avsedd för
trafik med fordon, dock inte en cykel-
bana eller en vägren

Körfält

Ett sådant längsgående fält av en kör-
bana som anges med vägmarkering
eller, om någon vägmarkering inte
finns, är tillräckligt brett för trafik i en
fil med fyrhjuliga fordon

Körfält för fordon i linjetrafik m.fl.

Ett körfält eller en körbana som enligt
en lokal trafikföreskrift ska vara körfält
för fordon i linjetrafik m.fl. och som är
utmärkt med vägmärke för körfält eller
körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

Körförbud

Förbud mot att använda ett fordon

Körträning

Träning i att föra ett körkorts- eller
traktorkortspliktigt motordrivet fordon
utan avsikt att avlägga förarprov

Laddplats

En plats som enligt en lokal trafikföre-
skrift ska vara laddplats och som är ut-
märkt med ett vägmärke för parkering
och en tilläggstavla för laddplats

Lastlängd

Avståndet från lastutrymmets främsta
yttersta punkt till dess bakersta yttersta
punkt

Beteckning

Betydelse

background image

5

SFS 2017:922

Lämplighetsbevis

Ett bevis om att ett fordon har godkänts
vid lämplighetsbesiktning

Motortrafikled

En väg eller en vägsträcka som enligt
en lokal trafikföreskrift ska vara motor-
trafikled och som är utmärkt med väg-
märke för motortrafikled

Motorväg

En väg eller en vägsträcka som enligt
en lokal trafikföreskrift ska vara motor-
väg och som är utmärkt med vägmärke
för motorväg

Odelbar last

Last som inte utan risk för onödiga
kostnader eller skador kan delas i två
eller flera dellaster

Parkering

En uppställning av ett fordon med eller
utan förare av någon annan anledning
än som

1. föranleds av trafikförhållandena,
2. sker för att undvika fara, eller
3. sker för på- eller avstigning eller

på- eller avlastning av gods

Plankorsning

En korsning i samma plan mellan en
väg och en sådan järnväg eller spårväg
som är anlagd på en särskild banvall

Registrerad importör

En importör som har registrerats i väg-
trafikregistret

Registrerat fordon

Ett fordon som är upptaget i vägtrafik-
registret

Registreringsnummer

Det nummer under vilket ett fordon är
registrerat i vägtrafikregistret

Registreringsskylt

En av Transportstyrelsen tillhandahål-
len skylt, som i enlighet med bestäm-
melserna i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister

1. upptar fordonets registreringnum-

mer,

2. är avsedd för beskickningsfordon,

eller

3. utgör en personlig fordonsskylt

Beteckning

Betydelse

background image

6

SFS 2017:922

Retardationsfält

Ett sådant körfält som är avsett endast
för avfart

Spärrområde

Ett vägområde som markerats med
vinklade eller snedställda parallella
streck och som begränsas av en hel-
dragen linje. Del av eller hela området
kan utföras i vitt

Stannande

Annat stillastående med ett fordon än
som

1. sker för att undvika fara,
2. föranleds av trafikförhållandena,

eller

3. utgör parkering

Temperaturkontrollerat fordon

Ett fordon med fast eller avtagbar över-
byggnad som är särskilt utrustat för
godsbefordran vid kontrollerad tempe-
ratur och vars sidoväggar inklusive iso-
lering är minst 45 millimeter tjocka

Terräng

Ett område som inte är väg

Trafikant

Den som färdas eller annars uppehåller
sig på en väg eller i ett fordon på en väg
eller i terräng samt den som färdas i
terräng

Trafikskola

Yrkesmässig utbildning av bil- eller
motorcykelförare

Trafiksyn

Synorganets funktion i sådana avseen-
den som har betydelse från trafiksäker-
hetssynpunkt

Trafikövningsplats

En plats för genomförande av obligato-
riska moment vid övningskörning som
inte bör utföras på väg

Tunnelkategori

Indelning av vägtunnlar efter tillåtlig-
heten av färd med fordon som transpor-
terar farligt gods. Tunnelkategorierna
är A, B, C, D och E

Beteckning

Betydelse

background image

7

SFS 2017:922

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

Typintyg

Ett intyg som har utfärdats enligt 5 kap.
8 § i den upphävda fordonsförord-
ningen (2002:925) eller enligt 62 § i
den upphävda fordonskungörelsen
(1972:595)

Tättbebyggt område

Ett visst område som enligt en lokal
trafikföreskrift ska vara tättbebyggt
område

Tävlingsfordon

Motorfordon som har anpassats för täv-
lingsändamål och som får användas på
väg genom undantag i föreskrifter eller
beslut i enskilda fall enligt fordons-
förordningen (2009:211)

Utryckningsfordon

Fordon som i vägtrafikregistret är upp-
taget som utryckningsfordon

Väg

1. En sådan väg, gata, torg och annan
led eller plats som allmänt används för
trafik med motorfordon,
2. en led som är anordnad för cykel-
trafik, och
3. en gång- eller ridbana invid en väg
enligt 1 eller 2

Vägren

En del av en väg som är avsedd för tra-
fik med fordon, dock inte körbana eller
cykelbana

Yrkesmässig fordonstillverkare

En fordonstillverkare som innehar ett
typgodkännande för fordon

�ndamålsplats

En plats som enligt lokala trafik-
föreskrifter ska vara ändamålsplats och
som är utmärkt med ett vägmärke för
ändamålsplats

�vergångsställe

En del av en väg som är avsedd att an-
vändas av gående för att korsa en kör-
bana eller en cykelbana och som anges
med vägmarkering eller vägmärke. Ett
övergångsställe är bevakat om trafiken
regleras med trafiksignaler eller av en
polisman och i annat fall obevakat

Beteckning

Betydelse

background image

8

SFS 2017:922

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)