SFS 2017:923 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

170923.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);

utfärdad den 12 oktober 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen (2007:90)
dels att 3 kap. 16�18 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 16 § ska utgå,
dels att 1 kap. 2, 4�8 och 10 §§, 2 kap. 1, 5, 7, 8, 12�13 a, 14, 16, 17, 20,

22, 24 och 27�30 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 6, 10, 12 och 19�21 §§, 4 kap. 4�9 §§,
5 kap. 1 och 2 §§, 6 kap. 1�4 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1, 2 och 5 §§ och rubriken
närmast före 3 kap. 19 §, ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 2 kap. 13 b § och 6 kap. 5�9 §§,

av följande lydelse,

dels att punkterna 4 och 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

1

I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse

som anges nedan. Andra beteckningar som används i förordningen har samma
betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner, lagen (2006:263) om transport av farligt
gods och yrkestrafiklagen (2012:210).

4 §

Vägmärken och andra anordningar har den innebörd som framgår av

denna förordning. De har den utformning, storlek och färgsättning som fram-
går av denna förordning eller av föreskrifter som meddelats med stöd av
denna förordning.

Vägmärken och tilläggstavlor kan vara lysande. Text och symbol kan då

vara lysande vit på mörk botten. Bård, snedstreck och annan röd del av väg-
märket eller tilläggstavlan är dock alltid lysande röd.

1 Senaste lydelse 2012:245. �ndringen innebär att beteckningen vägmärkesbild tas
bort ur förteckningen.

Beteckning

Betydelse

Symbol

Bild som används i stället för en text.

Vägvisningsplan

En förteckning över geografiska mål
som ska anges med lokaliseringsmärken
för vägvisning längs de allmänna
vägarna.

SFS 2017:923

Utkom från trycket
den 24 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:923

5 §

Ett vägmärke, en annan anordning för anvisningar för trafiken, en stolpe

eller motsvarande som är avsedd att bära upp eller visa ett märke eller en an-
ordning får inte förses med någonting som saknar samband med märkets eller
anordningens ändamål.

6 §

2

Den som anges nedan ansvarar för att sådana anordningar och tecken

för anvisning för trafiken som avses i 1 § sätts upp, tas bort, underhålls och
utförs i den omfattning som anges för respektive plats.

2 Senaste lydelse 2014:1279.

Ansvarig

Plats

Ansvaret gäller

1. Kommunen

a) På väg inom tätt-
bebyggt område som
inte är enskild och
på sådan väg utom
tättbebyggt område
där kommunen är
väghållare

I andra fall än enligt 2 a, 2 c
och 7�10.

b) På enskild väg
inom tättbebyggt
område och på sådan
väg utom tättbe-
byggt område där
kommunen är väg-
hållare

Hastighetsbegränsningar,
föreskrifter enligt 41 § väg-
lagen (1971:948), andra
lokala trafikföreskrifter enligt
10 kap. 1 § trafikförord-
ningen (1998:1276) än sådana
som endast får meddelas efter
medgivande av vägens ägare
samt trafiksignaler och andra
anordningar för att reglera tra-
fiken och tillgodose trafik-
säkerheten när det behövs för
att tillgodose ett allmänt
behov.

c) På alla vägar

Särskilda trafikregler enligt
sådana föreskrifter som avses
i 10 kap. 14 § trafikförord-
ningen och som meddelats av
kommunen.

d) I terräng

Förbud, påbud eller andra an-
visningar för att reglera trafi-
ken och tillgodose trafiksäker-
heten.

2. Den statliga väg-
hållningsmyndigheten

a) På allmän väg där
staten är väghållare

I andra fall än enligt 7�10.

background image

3

SFS 2017:923

b) På annan enskild
väg utom tättbe-
byggt område än där
kommunen är väg-
hållare

Hastighetsbegränsningar,
föreskrifter enligt 41 § väg-
lagen, andra lokala trafikföre-
skrifter enligt 10 kap. 1 § tra-
fikförordningen än sådana
som endast får meddelas efter
medgivande av vägens ägare
samt trafiksignaler och andra
anordningar för att reglera tra-
fiken och tillgodose trafik-
säkerheten där det behövs för
att tillgodose ett allmänt
behov.

c) På väg som anslu-
ter till allmän väg
där staten är väghål-
lare

Stopplikt eller väjningsplikt
som följer av lokal trafik-
föreskrift om sådan plikt, om
cirkulationsplats eller om att
väg ska vara huvudled.

d) På alla vägar

Särskilda trafikregler enligt
sådana föreskrifter som avses
i 10 kap. 14 § trafikförord-
ningen och som meddelats av
den statliga väghållningsmyn-
digheten.

3. Den som svarar för
skoterledhållningen på
allmän skoterled

På allmän skoterled

Markeringar som anges i 9 §
terrängkörningsförordningen
(1978:594).

4. �gare till enskild
väg

På enskild väg

Sådant som inte ska märkas ut
av någon annan.

5. Markägare som av-
ses i 2 § andra stycket
lagen (1984:318) om
kontrollavgift vid
olovlig parkering

Inom område där
markägaren förbju-
der eller ställer upp
villkor för parkering
och tillkännager för-
buden eller villko-
ren enligt lagen om
kontrollavgift vid
olovlig parkering

Förbud eller villkor som
markägaren beslutat.

6. Markägare

I terräng

Sådant som inte ska märkas ut
av någon annan.

Ansvarig

Plats

Ansvaret gäller

background image

4

SFS 2017:923

7 §

3

Vid vägarbete eller liknande arbete, eller då säkerhetsanordning vid

plankorsning är ur funktion, kan anvisningar för trafiken ges genom tecken av
vakt. En sådan vakt är utrustad med särskilda kännetecken enligt 5 kap. 2 §.
Den som enligt 6 § ansvarar för att anordningar och tecken för anvisningar för
trafiken sätts upp, tas bort och underhålls ansvarar även för att en vakt sätts ut
och tas bort.

I militärtrafikförordningen (2009:212) finns särskilda bestämmelser om

utmärkning.

8 §

4

Trafikverket beslutar om märke A39, kryssmärke, och säkerhetsanord-

ning vid en korsning med järnväg i visst fall ska sättas upp eller tas bort.

Kommunen beslutar om märke A39, kryssmärke, och säkerhetsanordning

vid en korsning med spårväg i visst fall ska sättas upp eller tas bort.

10 §

Om en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olov-

lig parkering använder vägmärken, ska markägarens namn och telefonnum-

7. Innehavare av järn-
väg eller spårväg

Vid plankorsning

Märke A39, kryssmärke, J3,
livsfarlig ledning, Y4, plan-
korsningsskärm
, och säker-
hetsanordningar vid plankors-
ning.

8. Polisman eller nå-
gon annan som förord-
nats att ge anvisningar
till trafikant

På väg och i terräng

Polismans tecken och anord-
ning X6, särskild varnings-
anordning
.

9. Polismyndigheten

På väg och i terräng

Särskilda trafikregler enligt
sådana föreskrifter som avses
i 10 kap. 14 § trafikförord-
ningen och som meddelats av
Polismyndigheten.

10. Tullverket

På väg och i terräng

Särskilda trafikregler enligt
sådana föreskrifter som avses
i 10 kap. 14 § trafikförord-
ningen och som meddelats av
Tullverket.

11. Annan än dem som
anges i 8

På väg och i terräng

Anordning X6, särskild var-
ningsanordning
, i samband
med uppställning av fordon
eller vid någon annan verk-
samhet som kan medföra att
framkomligheten minskar.

3 Senaste lydelse 2009:220.

4 Senaste lydelse 2010:156.

Ansvarig

Plats

Ansvaret gäller

background image

5

SFS 2017:923

mer anges på en tilläggstavla. Om markägaren företräds av ett ombud, får
i stället dennes namn och telefonnummer anges.

Används vägmärke E19, parkering, eller E20, områdesmärke, vid samtliga

infarter till ett område för att tillkännage markägarens förbud eller villkor för
parkering i området behöver tilläggstavlan endast sättas upp under dessa väg-
märken.

2 kap.

1 §

Vägmärken delas in i

A. varningsmärken,
B. väjningspliktsmärken,
C. förbudsmärken,
D. påbudsmärken,
E. anvisningsmärken,
F. lokaliseringsmärken för vägvisning och lokaliseringsmärken för vägvis-

ning av gång- och cykeltrafik,

G. lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.,
H. lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.,
I. lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål, och
J. upplysningsmärken.

5 §

5

Varningsmärken är följande.

Märke

Närmare föreskrifter

A30 Varning för cirkulationsplats

A31 Varning för långsamtgående
fordon

Märket anger en plats där långsamt-
gående fordon ofta korsar eller kör in
på vägen.

A32 Varning för fordon med förspänt
dragdjur

Märket anger en vägsträcka där for-
don förspända med dragdjur ofta kor-
sar eller uppehåller sig på vägen.

Andra symboler kan förekomma

på märket. Transportstyrelsen får
meddela föreskrifter om vilka andra
symboler som får förekomma.

5 Senaste lydelse 2008:1180.

background image

6

SFS 2017:923

A33 Varning för terrängskotertrafik

Märket anger en plats där terräng-
skotrar ofta korsar eller kör in på
vägen.

A34 Varning för kö

Märket anger en vägsträcka där det
finns risk för köbildning.

A35 Varning för järnvägskorsning
med bommar

Märket anger en korsning med järn-
väg eller spårväg där det finns bom-
mar.

A36 Varning för järnvägskorsning
utan bommar

A37 Varning för korsning med spår-
väg utan bommar

Märke

Närmare föreskrifter

background image

7

SFS 2017:923

7 §

En anvisning om förbud genom ett förbudsmärke gäller, om inte annat

anges nedan eller i 8 §, från den plats där märket satts upp antingen till nästa
korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket
trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett mot-
svarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil eller
ett slutmärke har satts upp.

A38 Avstånd till plankorsning

Märkena anger avståndet till en plan-
korsning i tredjedelar.

Märket med tre markeringar är,

utom tättbebyggt område, uppsatt
under något av märkena A35, var-
ning för järnvägskorsning med bom-
mar
, A36, varning för järnvägskors-
ning utan bommar
, eller A37, var-
ning för korsning med spårväg
utan
bommar
. Märket med två marke-
ringar anger två tredjedels avstånd
till plankorsning och märket med en
markering anger den sista tredjedelen
av avståndet.

A39 Kryssmärke

Märket anger en korsning med järn-
väg eller spårväg med ett eller flera
spår.

Märket är uppsatt omedelbart före

en plankorsning. Det behöver inte
vara uppsatt vid enskild väg med lite
trafik där det kan underlåtas utan fara
för trafiksäkerheten.

Märket kan även vara uppsatt vid

en annan korsning med järnväg eller
spårväg än en plankorsning.

A40 Varning för annan fara

Märket anger en annan fara än sådan
som kan anges med något annat var-
ningsmärke.

Farans art anges på en tilläggs-

tavla.

A41 Varning för olycka

Märke

Närmare föreskrifter

background image

8

SFS 2017:923

Om ett förbud gäller även efter en vägkorsning med en annan väg än sådan

som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen är märket upprepat
efter korsningen om inte annat sägs i 8 §. Om förbudet gäller en längre
vägsträcka eller om det i övrigt är nödvändigt, är märket upprepat på lämpliga
avstånd, utom i de fall som avses i fjärde stycket.

Förberedande upplysning om förbud visas med tilläggstavla T2, avstånd,

eller T12, riktning, om inte annat anges. Förberedande upplysning om förbud
kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

Om ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt

område, gäller anvisningen hela det tättbebyggda området, om inte annat
anges för en viss väg eller vägsträcka. I sådana fall behöver förbudsmärket
inte vara upprepat inom området. Ett förbudsmärke som avser trafik med for-
don avser inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen,
om inte annat anges på en tilläggstavla.

8 §

6

Förbudsmärken är följande.

Märke

Närmare föreskrifter

C1 Förbud mot infart med fordon

C2 Förbud mot trafik med fordon

Märket avser trafik med fordon i
båda riktningarna.

C3 Förbud mot trafik med annat
motordrivet fordon än moped klass II

Avser förbudet även moped klass II
anges detta på en tilläggstavla.

C4 Förbud mot trafik med motor-
drivet fordon med fler än två hjul

6 Senaste lydelse 2016:303.

background image

9

SFS 2017:923

C5 Förbud mot trafik med motor-
cykel och moped klass I

C6 Förbud mot trafik med motor-
drivet fordon med tillkopplad släp-
vagn

Märket anger förbud mot trafik med
motordrivet fordon med tillkopplad
släpvagn av annat slag än påhängs-
vagn eller släpkärra.

Avser förbudet även trafik med

motordrivet fordon med tillkopplad
påhängsvagn eller släpkärra anges
det på en tilläggstavla. Avser förbu-
det endast fordonståg med släpvagn
vars totalvikt överstiger visst tontal
anges det på tilläggstavla T5, total-
vikt
.

C7 Förbud mot trafik med tung last-
bil

Avser förbudet även trafik med lätt
lastbil anges det på en tilläggstavla.

C8 Förbud mot trafik med traktor a
och motorredskap klass II

Avser förbudet även trafik med
traktor b eller motorredskap klass I
anges det på en tilläggstavla.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

10

SFS 2017:923

C9 Förbud mot trafik med fordon
lastat med farligt gods

Märket anger förbud mot trafik med
fordon med sådan last som omfattas
av krav på märkning med orange-
färgad skylt enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen
(2006:263) om transport av farligt
gods.

Tillsammans med tilläggstavla

T23, tunnelkategori, anger märket
tunnelkategori.

C10 Förbud mot trafik med cykel och
moped klass II

Avser förbudet även trafik med
moped klass I anges det på en
tilläggstavla.

C11 Förbud mot trafik med moped
klass II

Avser förbudet även trafik med
moped klass I anges det på en
tilläggstavla.

C12 Förbud mot trafik med fordon
förspänt med dragdjur

C13 Förbud mot trafik med terräng-
motorfordon och terrängsläp

Gäller förbudet inte terrängvagn
anges det på en tilläggstavla.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

11

SFS 2017:923

C14 Förbud mot ridning

Avser förbudet även ledande av rid-
djur anges det på en tilläggstavla.

C15 Förbud mot gångtrafik

C16 Begränsad fordonsbredd

Märket anger förbud mot trafik med
fordon över en viss bredd.

Största tillåtna bredd anges på

märket.

C17 Begränsad fordonshöjd

Märket anger förbud mot trafik med
fordon över en viss höjd om den fria
höjden är lägre än 4,5 meter.

Högsta tillåtna fordonshöjd anges

på märket.

C18 Begränsad fordonslängd

Märket anger förbud mot trafik med
fordon eller fordonståg över en viss
längd.

Längsta tillåtna längd anges på

märket.

C19 Minsta avstånd

Märket anger förbud mot att hålla
kortare avstånd till framförvarande
motordrivna fordon i samma färd-
riktning än som anges på märket.

Minsta tillåtna avstånd anges på

märket.

C20 Begränsad bruttovikt på fordon

Högsta tillåtna bruttovikt anges på
märket.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

12

SFS 2017:923

C21 Begränsad bruttovikt på fordon
och fordonståg

Högsta tillåtna bruttovikt anges på
märket.

C22 Bärighetsklass

Vägens bärighetsklass anges på mär-
ket.

C23 Begränsat axeltryck

Högsta tillåtna axeltryck anges på
märket.

C24 Begränsat boggitryck

Högsta tillåtna boggitryck anges på
märket.

C25 Förbud mot sväng i korsning

Förbudet gäller den korsning eller
motsvarande som märket är placerat
i eller före.

Märket kan avse flera korsningar.

Sträckans längd anges då på en till-
läggstavla.

Symbolen är anpassad efter för-

hållandena på platsen.

C26 Förbud mot U-sväng

Förbudet gäller den korsning eller
motsvarande som märket är placerat
i eller före.

Märket kan avse flera korsningar.

Sträckans längd anges då på en till-
läggstavla.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

13

SFS 2017:923

C27 Förbud mot omkörning

Märket anger förbud mot att köra om
andra motordrivna fordon än tvåhju-
liga mopeder och tvåhjuliga motor-
cyklar utan sidvagn.

Förbudet gäller på den väg märket

är uppsatt och till den plats där
märke C28, slut på förbud mot
omkörning
, är uppsatt.

C28 Slut på förbud mot omkörning

C29 Förbud mot omkörning med
tung lastbil

Märket anger förbud mot att med en
tung lastbil köra om andra motor-
drivna fordon än tvåhjuliga mopeder
och tvåhjuliga motorcyklar utan sid-
vagn.

Förbudet gäller på den väg märket

är uppsatt till den plats där märke
C30, slut på förbud mot omkörning
med tung lastbil
, är uppsatt.

C30 Slut på förbud mot omkörning
med tung lastbil

C31 Hastighetsbegränsning

Märket anger förbud mot att föra for-
don med högre hastighet än den som
anges på märket.

Angivelsen gäller till den plats där

en annan hastighetsbegränsning
anges med märket, eller där märke
C32, tillfällig hastighetsbegränsning
upphör
, E7, gågata, eller E9, gång-
fartsområde
, satts upp.

Märket behöver inte vara upprepat

efter en vägkorsning om samma
högsta tillåtna hastighet gäller på den
korsande vägen.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

14

SFS 2017:923

C32 Tillfällig hastighetsbegränsning
upphör

Märket anger att en tillfällig hastig-
het som märkts ut med märke C31,
hastighetsbegränsning, upphör.

C33 Stopp vid tull

Märket anger skyldighet att stanna
för tullformaliteter.

Fordonet ska stannas vid en stopp-

linje eller, om sådan saknas, vid mär-
ket.

Texten under det vågräta strecket

anges på det språk som är lämpligt.

C34 Stopp av angiven anledning

Märket anger skyldighet att stanna
av den anledning som anges under
det vågräta strecket.

Om märket är uppsatt före en tra-

fiksignal, anger det att fordon som
ska passera signalen ska stanna vid
röd signalbild.

Fordonet ska stannas vid en stopp-

linje eller, om sådan saknas, vid mär-
ket.

Transportstyrelsen får meddela

föreskrifter om vilka andra anled-
ningar som får anges.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

15

SFS 2017:923

C35 Förbud att parkera fordon

Märket anger förbud mot att parkera
fordon.

Angivelsen gäller på den sida av

vägen där märket är uppsatt. Angivel-
sen börjar gälla där märket satts upp
och gäller enligt vad som anges på en
tilläggstavla, till den plats där någon
annan bestämmelse om stannande
eller parkering märkts ut, till nästa
korsning med en annan väg än sådan
som avses i 3 kap. 21 § andra stycket
trafikförordningen (1998:1276) eller
till den plats dessförinnan där ett mot-
svarande märke med tilläggstavla
T11, utsträckning, med nedåtriktad
pil, har satts upp. Om en annan be-
stämmelse gäller på en kortare sträcka
gäller angivelsen på nytt efter sträck-
ans slut utan att det upprepas. An-
givelsen gäller också på nytt utan att
märket satts upp igen i det fall en
parkeringsplats anordnats vid sidan av
körbanan.

Märket anger inte rätt att stanna

där fordon inte får stannas eller par-
keras enligt trafikförordningen, om
inte detta tydligt framgår av märkets
placering eller anges på en tilläggs-
tavla.

C36 Förbud mot att parkera fordon
på dag med udda datum

De närmare föreskrifterna till märke
C35, förbud mot att parkera fordon,
gäller även till detta märke.

C37 Förbud mot att parkera fordon
på dag med jämnt datum

De närmare föreskrifterna till märke
C35, förbud mot att parkera fordon,
gäller även till detta märke.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

16

SFS 2017:923

C38 Datumparkering

Märket anger förbud mot att parkera
fordon på dagar med jämnt datum på
den sida av vägen som har jämna
adressnummer och på dagar med
udda datum på den sida av vägen
som har udda adressnummer.

De närmare föreskrifterna till

märke C35, förbud mot att parkera
fordon
, gäller även till detta märke.

C39 Förbud mot att stanna och
parkera fordon

Märket anger förbud mot att stanna
och parkera fordon.
De närmare föreskrifterna till märke
C35, förbud mot att parkera fordon,
andra stycket gäller även till detta
märke.

C40 �ndamålsplats

Har ändamålet angetts med lastplats
är ändamålet lastning eller lossning
av tungt eller skrymmande gods.

Transportstyrelsen får meddela

föreskrifter om vilka andra ändamål
som får anges och hur de anges.

C41 Slut på ändamålsplats

Märket behöver inte vara uppsatt om
det ändå tydligt framgår att ända-
målsplatsen upphör.

Märket är anpassat till märke C40,

ändamålsplats.

C42 Vändplats

Märket anger en plats som är avsedd
för vändning av fordon och att det är
förbjudet att parkera fordon. Om i
stället märke C39, förbud mot att
stanna och parkera fordon
, är info-
gat i märket anger det att det är för-
bjudet att stanna eller parkera fordon.

C43 Slut på vändplats

Märket behöver inte vara uppsatt om
det ändå tydligt framgår att vänd-
platsen upphör.

Märket är anpassat till märke C42,

vändplats.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

17

SFS 2017:923

C44 Förbud mot trafik med annat
motordrivet fordon med dubbdäck än
moped klass II

Avser förbudet även moped klass II
anges det på en tilläggstavla.

C45 Särskilda bestämmelser för stan-
nande och parkering

Märket anger det förbud som anges
med det infogade märket. Märket
kan också ange avvikelse från den
reglering som anges med det märke
som den är uppsatt under.

Andra förbud kan anges med mär-

ket. Transportstyrelsen får meddela
föreskrifter om vilka andra förbuds-
märken som får infogas.

Märket är uppsatt under något av

märkena C35, förbud mot att parkera
fordon
, C36, förbud mot att parkera
fordon på dag med udda datum
, C37,
förbud mot att parkera fordon på
dag med jämnt datum
, C38, datum-
parkering
, C39, förbud mot att
stanna och parkera fordon
, C40,
ändamålsplats, C42, vändplats, D10,
påbjudet körfält eller körbana för
fordon i linjetrafik m.fl.
, E19, parke-
ring
eller E20, områdesmärke.

Märke E20, områdesmärke, får

vara infogat. �r märket infogat gäller
de närmare föreskrifterna till märke
E20, områdesmärke.

För tid gäller de närmare föreskrif-

terna för tilläggstavla T6, tidsangi-
velse
. Andra begränsningar kan
endast vara angivna på märket.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

18

SFS 2017:923

12 §

7

Anvisningsmärken är följande.

Märke

Närmare föreskrifter

E14 Rekommenderad högsta hastig-
het upphör

Märket behöver inte vara uppsatt om
det ändå tydligt framgår att de tillfäl-
liga förhållandena upphört.

E15 Sammanvävning

Märket upplyser om att två körfält
eller körbanor löper samman och att
förarna ska anpassa sig till de nya
förhållandena på platsen enligt
bestämmelserna i 3 kap. 44 § trafik-
förordningen.

Märket används även som förbere-

dande upplysning om att två körfält
eller körbanor löper samman.
Avståndet anges då på en tilläggs-
tavla.

E16 Enkelriktad trafik

Märket anger att fordonstrafiken på
vägen är enkelriktad i pilens riktning.
Uppåtriktad pil anger att trafiken är
enkelriktad i riktning rakt fram.

E17 �&tervändsväg

Märket anger att genomfart inte är
möjlig.

Symbolen anpassas efter förhål-

landena på platsen och kan vara info-
gad i ett lokaliseringsmärke.

Om genomfart med cykel och

moped klass II är möjlig anges det
genom att symbol S8, cykel och
moped klass II
, är infogad i märket.

E18 Mötesplats

7 Senaste lydelse 2008:1180.

background image

19

SFS 2017:923

E19 Parkering

Märket anger att parkering är tillåten
på en parkeringsplats eller på en
sträcka på den sida av vägen där väg-
märket är uppsatt.

�r märket uppsatt vid en väg anger

det att tillåtelsen börjar där märket
har satts upp och gäller enligt vad
som anges på en tilläggstavla, till den
plats där en annan bestämmelse om
stannande eller parkering märkts ut
eller i annat fall till nästa korsning
med en annan väg än sådan som av-
ses i 3 kap. 21 § andra stycket trafik-
förordningen. Gäller sådan annan be-
stämmelse på en kortare sträcka gäl-
ler dock anvisningen på nytt efter
sträckans slut utan att märket upp-
repas.

Används märket vid en särskilt an-

ordnad parkeringsplats gäller anvis-
ningen hela parkeringsplatsen.

Märket anger inte rätt att parkera

där fordon enligt trafikförordningen
inte får stannas eller parkeras, om
inte en sådan rätt tydligt framgår av
märkets placering eller anges på en
tilläggstavla. Märket anger inte heller
rätt att parkera fordon i strid mot
3 kap. 49 a § första stycket trafik-
förordningen.

Används märket av en markägare

enligt lagen (1984:318) om kontroll-
avgift vid olovlig parkering anger
märket att parkering är tillåten, dock
högst 24 timmar i följd vardagar
utom vardag före sön- och helgdag,
om inte annat framgår av en till-
läggstavla.

Märket kan vara infogat i ett loka-

liseringsmärke.

Om märket används som förbere-

dande upplysning, kan uppgift om
parkeringsplatsens namn, om att
parkeringsplatsen är fullbelagd eller
att det finns lediga platser lämnas i
anslutning till märket.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

20

SFS 2017:923

E20 Områdesmärke

Märket anger att ett område börjar
med de förbud eller tillåtelser som
anges med det infogade märket.
Avvikelser från anvisningarna på
märket kan anges genom tilläggs-
tavlor. Tidsbegränsningar kan även
infogas i märket.

Märket är uppsatt vid infarterna till

området och gäller till den plats där
tavla E21, slut på område, är uppsatt
eller det på annat tydligt sätt framgår
att anvisningarna på märket inte gäl-
ler.

Inom området kan det förekomma

avvikelser från anvisningarna på
märket. Dessa avvikelser anges ge-
nom andra vägmärken och tilläggs-
tavlor. Anvisningarna på märket gäl-
ler även efter sådan avvikelse utan att
märket upprepas.

Andra förbud eller tillåtelser kan

anges på märket. Transportstyrelsen
får meddela föreskrifter om vilka
andra vägmärken som får infogas.

E21 Slut på område

Märket anger att ett område med för-
bud eller tillåtelser som angetts med
ett märke E20, områdesmärke,
upphör. Utseendet är anpassat till det
märke som infogats i märke E20,
områdesmärke.

E22 Busshållplats

Märket anger en hållplats för fordon i
linjetrafik och skolskjuts om inte
hållplatsen tydligt framgår på annat
sätt.

Trots bestämmelserna i 1 kap. 5 §

kan uppgifter om busslinjer, buss-
företag och motsvarande förekomma
på eller vid märket.

Klockslag kan anges på märket.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

21

SFS 2017:923

E23 Taxi

Märket anger den, i färdriktningen,
bortre gränsen för en särskild upp-
ställningsplats för fordon som
används i taxitrafik.

E24 Automatisk trafikövervakning

Märket anger att automatisk övervak-
ning med kamera eller motsvarande
kan ske på en plats eller vägsträcka
för övervakning av trafikregler,
beskattning eller avgiftsbeläggning.
Märket anger vidare att personupp-
gifter kan registreras enligt person-
uppgiftslagen (1998:204), lagen
(2001:558) om vägtrafikregister eller
någon annan registerlag. Gäller
anvisningen en längre vägsträcka,
anges sträckans längd på tilläggstavla
T1, vägsträckas längd. Märket upp-
repas på lämpliga avstånd.

E25 Betalväg

Märket anger att avgift eller särskild
skatt ska betalas vid färd på en viss
väg eller inom ett visst område.

E26 Tunnel

Märket anger tunnel. Tunnelns längd
anges och tunnelns namn kan anges
på märket.

Märket är upprepat efter varje

kilometer och kvarvarande tunnel-
längd anges då på märket.

E27 Nöduppställningsplats

Märket anger plats för uppställning
av fordon vid haveri, motorstopp
eller liknande.

Symbol för hjälptelefon eller

brandsläckare kan vara infogad i
märket. Märket är utformat efter
förhållandena på platsen.

Används märket som förberedande

upplysning om nöduppställningsplats
anges avståndet på en tilläggstavla.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

22

SFS 2017:923

13 §

8

Geografisk vägvisning för riksvägar och länsvägar i nummergruppen

100�499 ska ske enligt en vägvisningsplan som föreskrivs av Transportstyrel-
sen.

För övriga allmänna vägar upprättas vägvisningsplanen av den statliga väg-

hållningsmyndigheten.

Innan en vägvisningsplan föreskrivs eller upprättas ska berörda väghållare

och de som särskilt berörs av planen få tillfälle att yttra sig.

E28 Nödutgång

Märket anger nödutgång för gående.

E29 Utrymningsväg

Märket anger riktning och avstånd
till nödutgång eller motsvarande för
gående. Märket är uppsatt med högst
25 meters mellanrum.

E30 Särskilda bestämmelser för
parkering

Märket anger att parkering är tillåten
med de infogade villkoren. Märket
kan också ange avvikelse från den
reglering som anges med det märke
som den är uppsatt under.

De närmare föreskrifterna för

märke E19, parkering, utom sjätte
och sjunde styckena, gäller även för
detta märke.

För tid gäller de närmare föreskrif-

terna för tilläggstavla T6, tidsangi-
velse
. Andra villkor kan anges på
märket.

Märket används under något av

märkena C35, förbud mot att parkera
fordon
, C36, förbud mot att parkera
fordon på dag med udda datum
, C37,
förbud mot att parkera fordon på dag
med jämnt datum
, C38, datumparke-
ring
, C39, förbud mot att stanna och
parkera fordon
, C40, ändamåls-
plats
, C42, vändplats, D10, påbjudet
körfält eller körbana för fordon i
linjetrafik m.fl.
, E19, parkering, eller
E22, busshållplats.

Märke

Närmare föreskrifter

8 Senaste lydelse 2010:218.

background image

23

SFS 2017:923

För numrerade trafikplatser upprättar Trafikverket en förteckning över

trafikplatsnummer.

13 a §

9

Den statliga väghållningsmyndigheten eller den kommunala

myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen får på begäran av
någon annan meddela beslut om vägvisning till inrättningar, anläggningar och
turistiskt intressanta mål m.m.

13 b §

Innan lokaliseringsmärken sätts upp ska samråd ske med de väghål-

lare som särskilt berörs.

14 §

10

Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och

texttyper om inte annat anges i de närmare föreskrifterna i 17 §.

Brun botten med vit versal och gemen text och vita symboler till mål av
turistiskt intresse.

Orange botten med svart versal text och svarta symboler till mål vid tillfällig
trafikomläggning. Vid vägvisning till inrättningar eller anläggningar har mär-
ket versal och gemen text.

Gul botten med grön versal och gemen text till tillfälliga arrangemang.

16 §

Lokaliseringsmärken för vägvisning anger väg till ort, plats, inrättning,

anläggning eller liknande, om inte annat anges.

Vägvisning till vissa inrättningar och anläggningar kan ske genom att sym-

boler enligt 28 § anges på lokaliseringsmärken.

17 §

11

Lokaliseringsmärken för vägvisning är följande.

Märke

Närmare föreskrifter

F4 Avfartsorienteringstavla

Märket är en förberedande upplys-
ning om avfart.

Avståndsangivelsen på märket är

anpassad till förhållandena på
platsen.

9 Senaste lydelse 2010:218.

10 Senaste lydelse 2010:218.

11 Senaste lydelse 2010:218.

background image

24

SFS 2017:923

F5 Vägvisare

Märket är uppsatt i anslutning till en
korsning.

Om avstånd anges ska det anges i

hela kilometer.

F6 Tabellvägvisare

Märket kan användas i stället för
märke F5, vägvisare, och är uppsatt
på kort avstånd före en korsning,
cirkulationsplats eller i utfarten från
en cirkulationsplats.

Används märket i anslutning till

ett sjukhusområde, industriområde
eller motsvarande får området anges
överst på märket utan riktnings-
angivelse.

F7 Avfartsvisare

Märket är uppsatt där avfarten börjar.

F15 Omledning

Märket anger permanent omled-
ningsväg för ordinarie numrerad väg.

Avvikelse från färg får inte ske.

F16 �kning av antal körfält

Märket anger att antalet körfält ökar.

Märket är anpassat efter förhållan-

dena på platsen.

Symboler för fordonsslag, väg-

nummer eller fysisk avgränsning
mellan motriktade körfält kan vara
infogade i märket.

Märket används även som förbere-

dande upplysning om att antalet kör-
fält ökar. Avståndet anges då på en
tilläggstavla.

Vid tillfällig trafikomläggning får

märket utföras på orange botten. I
övrigt får avvikelse från färg inte
ske.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

25

SFS 2017:923

F17 Minskning av antal körfält

Märket anger att antalet körfält mins-
kar.

Märket är anpassat efter förhållan-

dena på platsen.

Märket används även som förbere-

dande upplysning om att antalet kör-
fält minskar. Avståndet anges då på
en tilläggstavla.

Vid tillfällig trafikomläggning får

märket utföras på orange botten. I
övrigt får avvikelse från färg inte
ske.

F27 Trafikplatsnummer

Märket anger numret på trafik-
platsen.

Märket kan vara kompletterat med

avfartens beteckning.

Avvikelse från färg får inte ske.

F28 Parkeringshus

Upplysning om att parkeringsplatsen
är fullbelagd eller om att det finns
lediga platser kan lämnas i anslut-
ning till märket.

Parkeringshusets namn kan vara

infogat i märket.

F29 Infartsparkering

Märket anger parkeringsplats i
anslutning till kollektivtrafik. Sym-
bolen på märket anger vilken typ av
kollektivtrafik som är tillgänglig.
Transportstyrelsen får meddela före-
skrifter om vilka andra symboler som
får användas.

Parkeringsplatsens namn kan vara

infogat i märket.

Avvikelse från färg får inte ske.

F30 Lokal slinga

Märket anger ringväg eller motsva-
rande. Märket kan vara kompletterat
med beteckning eller motsvarande.
Avvikelse från färg får inte ske.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

26

SFS 2017:923

20 §

12

Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik är

följande.

F31 Lämplig väg eller förbifart för
visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Fordonsslaget eller trafikantgruppen
anges med symbol enligt 28 §.

F32 Farligt gods

Märket anger rekommenderad färd-
väg för fordon med last som omfattas
av krav på märkning med orange-
färgad skylt enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen
(2006:263) om transport av farligt
gods.

Avvikelse från färg får inte ske.

F33 Räddningsplats

Märket anger en räddningsplats vid
vägarbeten eller motsvarande. Siff-
ran anger räddningsplatsens num-
mer.

Avvikelse från färg får inte ske.

Märke

Närmare föreskrifter

F34 Vägvisare

Märket anger väg till en ort, plats,
anläggning eller liknande.

Avstånd i kilometer kan anges.
Andra symboler kan förekomma

på märket. Transportstyrelsen får
meddela föreskrifter om vilka sym-
boler som får förekomma. Transport-
styrelsen får också meddela före-
skrifter om att det inte behöver före-
komma någon symbol på märket

Märke

Närmare föreskrifter

12 Senaste lydelse 2007:448.

background image

27

SFS 2017:923

22 §

13

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.

är följande.

F35 Tabellvägvisare

Märket anger väg till orter, platser,
anläggningar eller liknande.

Avståndet anges i kilometer.
Andra symboler kan förekomma

på märket. Transportstyrelsen får
meddela föreskrifter om vilka sym-
boler som får förekomma. Transport-
styrelsen får också meddela före-
skrifter om att det inte behöver före-
komma någon symbol på märket.

F36 Platsmärke

Märket anger en ort eller annan plats
av betydelse för orienteringen.

Kommun-, stads- eller länsvapen

kan vara infogat i märket.

F37 Avståndstavla

Märket anger avståndet till angivna
orter, platser, anläggningar eller
liknande.

Avståndet anges i kilometer.
Andra symboler kan förekomma

på märket. Transportstyrelsen får
meddela föreskrifter om vilka sym-
boler som får förekomma. Transport-
styrelsen får också meddela före-
skrifter om att det inte behöver före-
komma någon symbol på märket.

F38 Cykelled

Märket anger en särskilt anordnad
cykelled.

Märkets färgsättning kan variera.

Märke

Närmare föreskrifter

G6 Järnvägsstation

Märke

Närmare föreskrifter

13 Senaste lydelse 2010:218.

background image

28

SFS 2017:923

G7 Busstation

Märket anger en busstation som
utgör knutpunkt för flera busslinjer.

G8 Flygplats

Märket anger en flygplats med regul-
jär flygtrafik.

G9 Brandsläckare

G10 Handelsområde

Märket anger ett område för handel.

G11 Färja

Märket anger ett färjeläge eller att
angivet färdmål kan nås med färja.

G12 Personfärja

Märket anger ett färjeläge för person-
färja eller att angivet färdmål endast
kan nås med färja avsedd för person-
transport.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

29

SFS 2017:923

24 §

14

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. är

följande.

Märke

Närmare föreskrifter

H3 Drivmedel

Märket anger en anläggning som till-
handahåller drivmedel.

Företagsemblem kan anges i

anslutning till märket.

H4 Gas för fordonsdrift

Märket anger anläggningar som till-
handahåller olika typer av fordonsgas
där typ av gas framgår av förkort-
ningen i märket.

Förkortningen CNG anger kompri-

merad naturgas.

Transportstyrelsen får meddela

föreskrifter om vilka andra förkort-
ningar som får förekomma och vad
de anger.

H5 Servering

Märket anger en anläggning som ser-
verar drycker och enklare maträtter.

H10 Stuga

Märket anger en anläggning med ett
fåtal stugor.

H11 Campingplats

Märket anger en anläggning som till-
handahåller platser för såväl tält som
fordon med bostadsutrymme.

H12 Husvagnsplats

Märket anger en anläggning som
enbart tillhandahåller platser för
fordon med bostadsutrymme.

14 Senaste lydelse 2012:300.

background image

30

SFS 2017:923

H13 Rastplats

Märket anger en rastplats där det
finns toalett som är tillgänglig även
för rörelsehindrade.

H14 Toalett

Märket anger en toalett som är till-
gänglig även för rörelsehindrade.

H15 Bad

Märket anger en badstrand eller
annan badanläggning.

H16 Friluftsområde

H22 Sevärdhet

Märket anger en sevärdhet av natio-
nellt intresse.

Sevärdhetens art anges i anslut-

ning till märket.

H23 Förberedande upplysning om
vägnära service

Märket anger vägnära service-
anläggningar samt i vissa fall namn
på dessa.

Symboler för serviceanläggning-

arna drivmedel, restaurang och hotell
kan vara kompletterade med före-
tagsemblem eller företagsnamn.

På märket anges avståndet till

aktuell avfart eller korsning.

H24 Rum och frukost

Märket anger en anläggning som till-
handahåller rum för övernattning och
frukost.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

31

SFS 2017:923

27 §

15

Upplysningsmärken är följande.

28 §

16

Följande symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggs-

tavlor för att ange ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp.

H27 Laddstation

Märket anger en anläggning för
extern laddning med elektrisk energi
för fordons framdrivning.

H28 Husbilsplats

Märket anger en anläggning som
enbart tillhandahåller platser för bilar
med bostadsutrymme.

Märke

Närmare föreskrifter

J2 Upplysningsmärke

Märket ger upplysning av väsentligt
intresse för framkomlighet eller
säkerhet som inte kan ges på annat
sätt.

Varnings- eller förbudsmärke och

lokaliseringsmärkena F14, vägnum-
mer
, och F15, omledning, kan vara
infogade som förberedande upplys-
ning.

Upplysning med versal och gemen

text kan förekomma.

J3 Livsfarlig

ledning

Märket anger att det finns en
elektrisk ledning över vägen eller
leden som kan innebära fara.

Symbol

Betydelse

S6 Traktor a och motorredskap
klass II

Märke

Närmare föreskrifter

15 Senaste lydelse 2008:45.

16 Senaste lydelse 2015:932.

background image

32

SFS 2017:923

29 §

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken.

En tilläggstavla har samma bottenfärg och samma färg på bård och tecken

som det vägmärke det används under, om inte andra färger anges i 30 §. En
tilläggstavla under ett märke som anger förbud mot att parkera eller förbud
mot att stanna och parkera har dock gul bottenfärg med svarta tecken.

Tilläggstavlor får infogas i lokaliseringsmärken för vägvisning och får då

placeras vid sidan av ett infogat vägmärke. Tilläggstavlan ger då en komplet-
terande upplysning.

30 §

17

Tilläggstavlor är följande.

S7 Motorcykel

Symbolen anger tvåhjulig motor-
cykel utan sidvagn och tvåhjulig
moped klass I utan sidvagn.

S8 Cykel och moped klass II

S11 Rörelsehindrade

S12 Personbil klass II

Tavla

Närmare föreskrifter

T1 Vägsträckas längd

Tavlan anger början och slutet på en
vägsträcka.

T2 Avstånd

Tavlan anger avståndet till det som
vägmärket avser.

Symbol

Betydelse

17 Senaste lydelse 2012:300.

background image

33

SFS 2017:923

T3 Avstånd till stopplikt

Tavlan används endast under märke
B1, väjningsplikt.

T4 Fri bredd

T5 Totalvikt

Tavlan anger att angivelsen på mär-
ket gäller fordon med en totalvikt
som överstiger det angivna värdet.

T6 Tidsangivelse

Tavlan anger när angivelsen på väg-
märket gäller.

Svarta eller vita siffror utan paren-

tes avser vardagar utom vardag före
sön- och helgdag.

Svarta eller vita siffror inom

parentes avser vardag före sön- och
helgdag.

Röda siffror avser sön- och

helgdag.

Om angivelsen sträcker sig över

midnatt gäller tidsperioden efter mid-
natt påföljande dag.

Anges viss dag eller viss veckodag

gäller regleringen denna dag oavsett
om dagen är en vardag, söndag eller
helgdag.

T7 Rörelsehindrade

Tavlan anger att angivelsen på mär-
ket gäller den som får parkera enligt
ett parkeringstillstånd som avses i
13 kap. 8 eller 9 § trafikförord-
ningen. Tavlan används endast under
märke E19, parkering.

Anges tid med tavla T6, tidsangi-

velse, gäller den kompletterande an-
visningen enligt de närmare före-
skrifterna till tavlan T6, tidsangi-
velse
.

Tavla

Närmare föreskrifter

background image

34

SFS 2017:923

T8 Symboltavla

Tavlan anger att det märke som tav-
lan är uppsatt under endast gäller för
det fordonsslag eller den trafikant-
grupp som anges på tavlan.

Fordonsslaget eller trafikantgrup-

pen anges med symbol enligt 28 §.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangi-

velse, gäller den kompletterande
anvisningen enligt de närmare före-
skrifterna till tavlan T6, tidsangi-
velse
.

T9 Nedsatt syn

Tavlan anger att personer med ned-
satt syn är vanligt förekommande.

T10 Nedsatt hörsel

Tavlan anger att personer med ned-
satt hörsel är vanligt förekommande.

T11 Utsträckning

Tavlan med dubbelriktade pilar, upp-
satt vågrätt eller lodrätt, anger att
angivelsen gäller på båda sidor av
märket.

Tavlan med nedåtriktad pil anger

att angivelsen slutar.

Tavlan med höger- eller vänster-

riktad pil visar att angivelsen gäller åt
det håll pilen visar.

Används tavlan under märke E19,

parkering, har den svarta tecken på
vit botten utan bård.

Tavlorna kan även användas fri-

stående för att ange avgränsning av
uppställningsplatser på ett område,
om det vid infarten till området anges
att parkering är tillåten.

T12 Riktning

Tavlan anger riktning till angivelsen
på märket.

Tavla

Närmare föreskrifter

background image

35

SFS 2017:923

T13 Flervägsväjning

Tavlan anger att förare på samtliga
tillfarter i en korsning har väjnings-
plikt.

T14 Flervägsstopp

Tavlan anger att förare på samtliga
tillfarter i en korsning har stopplikt.

T15 Vägars fortsättning i korsning

Tavlan anger en korsning där förare
på en väg som anges med smalt
streck har väjningsplikt mot fordon
på en väg som anges med brett
streck.

Symbolen är anpassad efter förhål-

landena på platsen.

T16 Avgift

Tavlan anger att avgift ska betalas för
parkering enligt den taxa som anges
på en parkeringsmätare, biljettauto-
mat eller motsvarande och att övriga
villkor för parkering som anges där
ska iakttas.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangi-

velse, gäller den kompletterande
anvisningen enligt de närmare före-
skrifterna till tavlan T6, tidsangi-
velse
.

T17 Parkeringsskiva

Tavlan anger att tiden när parkering
påbörjats ska anges med en parke-
ringsskiva eller motsvarande.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangi-

velse, gäller den kompletterande
anvisningen enligt de närmare före-
skrifterna till tavlan T6, tidsangi-
velse
.

T18 Tillåten tid för parkering

Tavlan anger längsta tillåten tid för
parkering.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangi-

velse, gäller den kompletterande
anvisningen enligt de närmare före-
skrifterna till tavlan T6, tidsangi-
velse
.

Tavla

Närmare föreskrifter

background image

36

SFS 2017:923

T19 Boende

Tavlan anger att boende i ett område,
med särskilt tillstånd, får parkera
enligt särskilda villkor.

Texten kan vara kompletterad med

områdesbeteckning eller motsva-
rande.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangi-

velse, gäller den kompletterande
anvisningen enligt de närmare före-
skrifterna till tavlan T6, tidsangi-
velse
.

T20 Parkeringsbiljett

Tavlan anger att parkering är avgifts-
fri men att parkeringsbiljett ska
användas vid parkering.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangi-

velse, gäller den kompletterande
anvisningen enligt de närmare före-
skrifterna till tavlan T6, tidsangi-
velse
.

T21 Uppställning av fordon

Tavlan anger hur fordon ska ställas
upp på en parkeringsplats.

Tavlan är anpassad efter förhållan-

dena på platsen.

T22 Text

Tavlan ger kompletterande anvis-
ning som inte kan ges med någon
annan tilläggstavla eller kombinatio-
ner av dessa.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangi-

velse, gäller den kompletterande
anvisningen enligt de närmare före-
skrifterna till tavlan T6, tidsangi-
velse
.

T23 Tunnelkategori

Tavlan används under märke C9, för-
bud mot trafik med fordon lastat med
farligt gods
. Bokstaven B, C, D eller
E anger tunnelns kategori.

Klockslag kan anges på tavlan

enligt de närmare föreskrifterna till
tilläggstavla T6, tidsangivelse.

Tavla

Närmare föreskrifter

background image

37

SFS 2017:923

3 kap.

1 §

Trafiksignaler utgörs av

1. flerfärgssignaler,
2. kollektivtrafiksignaler,
3. körfältssignaler,
4. signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete, tunnlar

eller liknande, och

5. signaler för påkallande av särskild försiktighet.

3 §

Fordonssignaler och cykelsignaler har tre ljusöppningar: en för rött, en

för gult och en för grönt ljus.

En ytterligare ljusöppning med pil kan finnas vid sidan om de nedre ljus-

öppningarna.

En cykelsignal är utmärkt med en vit cykelsymbol på blå botten och place-

rad ovanför den röda ljusöppningen.

Fordonssignalen får förses med svart bakgrundsskärm med vit bård. Bak-

grundsskärmen på en signal som placerats över ett körfält kan innehålla pil-
symboler som visar vilken eller vilka riktningar signalen avser.

4 §

Fordonssignaler är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfäl-

tet. Om det finns särskilda skäl kan en signal i stället vara uppsatt på vänster
sida.

Där korsande trafik regleras är en fordonssignal upprepad omedelbart före,

i eller efter korsningen. Signalen är då uppsatt på höger eller vänster sida om
vägen eller över körbanan.

T24 Laddplats

Tavlan anger en plats för extern ladd-
ning av elektricitet för fordons fram-
drivning. Tavlan används under
märke E19, parkering, och anger att
endast fordon med möjlighet till
extern laddning av elektricitet för
fordonets framdrivning får parkera.

T25 �ppet dygnet runt

Tavlan anger att en servering eller
restaurang är öppen dygnet runt. Tav-
lan används under något av märkena
H5, servering, eller H6, restaurang.

Tavla

Närmare föreskrifter

background image

38

SFS 2017:923

6 §

Fordonssignaler och cykelsignaler visar följande signalbilder.

10 §

En kollektivtrafiksignal har tre ljusöppningar för vitt ljus. I ljusöpp-

ningarna finns symboler. I den övre finns bokstaven S, i mitten ett vågrätt
streck och i den undre ett lodrätt streck eller en pil.

En ytterligare ljusöppning kan finnas vid sidan om de nedre ljusöppning-

arna.

Signalbild

Närmare föreskrifter

Grön

Fordon får fortsätta framåt.

Grön pil innebär att signalen gäller

den färdriktning som anges med
pilen. Fordon får föras i pilens rikt-
ning även om en annan signalbild
visas samtidigt.

Gul

Stanna. Fordon får inte passera
stopplinjen eller, om sådan saknas,
signalen i annat fall än då det hunnit
så långt fram när signalbilden växlar
från grön till gul att det inte kan stan-
nas utan fara.

Signal med konturpil gäller endast

den eller de färdriktningar som anges
med pilen.

Blinkande gul

Särskild försiktighet ska iakttas vid
passage.

background image

39

SFS 2017:923

12 §

Kollektivtrafiksignaler visar följande signalbilder.

Signaler vid öppningsbar bro, utryckningsstation, flygfält, tunnel eller
liknande

19 §

Signaler vid öppningsbar bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete,

tunnel eller liknande består av två ljusöppningar på samma höjd, som avger
växelvis blinkande rött ljus, och en skärm. Skärmen kan vara försedd med vit

Signalbild

Närmare föreskrifter

S

Stopp. Fordon och spårvagn får inte
passera stopplinjen, eller om sådan
saknas, signalen.

S+vågrätt streck

Växling till lodrätt streck är omedel-
bart förestående. I övrigt har signal-
bilden samma innebörd som S.

Lodrätt streck eller pil

Fordon och spårvagn får fortsätta
framåt.

Pil innebär att signalen gäller den

färdriktning som anges med pilen.

Vågrätt streck

Stanna. Fordon och spårvagn får inte
passera stopplinjen, eller om sådan
saknas, signalen i annat fall än då det
hunnit så långt fram när signalen
växlar från lodrätt till vågrätt streck
att det inte kan stannas utan fara.

Blinkande vågrätt streck

Särskild försiktighet ska iakttas vid
passage.

background image

40

SFS 2017:923

bård. Det röda blinkande ljuset får kompletteras med en ljudsignal med ring-
ande ljud.

Signalerna är uppsatta där vägen tillfälligt stängs av eller där det av andra

skäl finns anledning att tillfälligt stoppa trafik.

Signalerna är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet om det

inte finns särskilda skäl för annat. Ytterligare signal kan vara uppsatt till
vänster eller över vägen, banan eller körfältet.

20 §

Signalerna är följande.

21 §

Signaler för påkallande av särskild försiktighet är följande.

Signalbild

Närmare föreskrifter

Rött blinkande ljus

Stopp. Trafikanter får inte passera
stopplinjen eller, om sådan saknas,
signalen.

Ljudsignal

Stopp. Trafikanter får inte passera
stopplinjen eller, om sådan saknas,
signalen.

Signalbild

Närmare föreskrifter

Rött fast ljus

Signalen anger att en väg är helt
avstängd.

Gult blinkande ljus

Signalen används där en väg är delvis
avstängd eller för att det ska vara
lättare att upptäcka ett vägmärke eller
en annan anordning.

Antalet ljusöppningar och deras

placering är anpassade till den anord-
ning signalen är placerad vid.

Signalen kan användas fristående

eller tillsammans med en anordning
som avger ljud för att ge anvisning
för gående om korsande spårvagn
eller buss.

Ljudfyr

En ljudfyr avger tonstötar eller mot-
svarande.

Signalen anger lämplig plats för

gående att korsa en körbana.

background image

41

SFS 2017:923

4 kap.

4 §

Brutna linjer är följande.

5 §

18

Heldragna linjer används i stället för motsvarande brutna linjer när det

av trafiksäkerhetsskäl inte är tillåtet att färdas över till körfält för motgående
trafik, byta körfält eller färdas ut på vägren eller motsvarande.

Heldragna linjer får även användas för att ange gräns mellan banor.

Markering

Närmare föreskrifter

M2 Kantlinje

Markeringen anger en körbanas yttre
gräns.

Markeringen har längdförhållan-

det 1:2 mellan dellinje och mellan-
rum.

M3 Varningslinje

Varningslinje används för att infor-
mera om att linjen är olämplig att
överskrida på grund av trafikförhål-
landena. Markeringen anger gränsen
mellan körfält avsedda för färd i mot-
satta färdriktningar. Markeringen
kan även användas för att upplysa
om en kommande heldragen linje.

Markeringen har längdförhållan-

det 3:1 mellan dellinje och mellan-
rum.

M4 Ledlinje

Markeringen anger lämplig färdväg
för trafik i komplicerade korsningar.

Markeringen används även i andra

fall där det finns behov av ledning.

Markeringen har längdförhål-

landet 1:1 mellan dellinje och mel-
lanrum.

18 Senaste lydelse 2007:448.

background image

42

SFS 2017:923

6 §

Heldragna linjer är följande.

7 §

19

Heldragna och brutna linjer i kombination anger i stället för enbart

mittlinje eller körfältslinje gränsen mellan körfält. Sådana linjer är följande.

Markering

Närmare föreskrifter

M8 Heldragen

linje

Markeringen anger att bestäm-
melserna i 3 kap. 11 § eller 12 §
tredje stycket trafikförordningen
(1998:1276) eller föreskrifter medde-
lade med stöd av den förordningen är
tillämpliga.

Heldragen linje kan vara heldragen

mittlinje, heldragen körfältslinje eller
heldragen kantlinje.

Heldragen körfältslinje och hel-

dragen kantlinje är enkel.

Heldragen mittlinje kan vara såväl

enkel som dubbel.

M9 Spärrområde

Markeringen anger ett område där
fordon inte får föras enligt 3 kap.
11 § trafikförordningen.

Markeringen består av vinklade

eller snedställda streck beroende på
förhållandena på platsen. Del av eller
hela området kan utföras i vitt.

Markering

Närmare föreskrifter

M10 Mittlinje eller körfältslinje och
heldragen linje

Markeringen används där det inte är
tillåtet för fordon som befinner sig på
samma sida som den heldragna linjen
att byta körfält.

M11 Varningslinje och heldragen
linje

Markeringen används där det inte är
tillåtet för fordon som befinner sig på
samma sida som den heldragna linjen
att byta körfält.

19 Senaste lydelse 2007:448.

background image

43

SFS 2017:923

8 §

20

Tvärgående markeringar är följande.

9 §

21

�vriga markeringar är följande.

M12 Mittlinje

och

varningslinje

Markeringen används där det är
olämpligt att överskrida varnings-
linjen på grund av trafikförhål-
landena.

Markering

Närmare föreskrifter

M13 Stopplinje

Markeringen anger var ett fordon ska
stannas enligt ett vägmärke, en
trafiksignal eller Y1, ljussignal.

Markering

Närmare föreskrifter

M18 Förberedande upplysning om
väjningsplikt eller stopplikt

Markeringen anger att väjningsplikt
eller stopplikt gäller längre fram i
färdriktningen.

M19 Körfältspilar

Markeringen upplyser, för närmaste
korsning, lämpligt körfält för fortsatt
färd.

�r körfältet avgränsat med hel-

dragen körfältslinje ska förare följa
den eller de riktningar som pilen
visar. Detta gäller dock inte förare
som i anslutning till korsningen
färdas in i eller från ett reserverat
körfält.

Körfältspil med två pilangivelser i

samma riktning upplyser om lämp-
ligt körfält för fortsatt färd i närmaste
och därpå följande korsning.

Markeringarna upplyser också om

att fordon inte får föras i motsatt rikt-
ning.

Markering

Närmare föreskrifter

20 Senaste lydelse 2014:1038.

21 Senaste lydelse 2007:448.

background image

44

SFS 2017:923

M19a Körfältspil för cirkulations-
platser

Markeringen upplyser, i tillfart till en
cirkulationsplats för närmaste kors-
ning, om lämpligt körfält för fortsatt
färd. Markeringen anpassas till för-
hållandena på platsen.

M20 Körfältsbyte

Markeringen anger att körfältsbyte
snarast måste ske.

M20a Förberedande upplysning om
heldragen mittlinje m.m.

Markeringen är utförd mellan körfält
för trafik i motsatta riktningar och
anger att en heldragen mittlinje eller
fysisk avgränsning finns längre fram
i färdriktningen.

Markeringen används i kombina-

tion med mittlinje eller varningslinje.

M21 Förbud mot att stanna och
parkera

Markeringen upplyser om förbud
mot att stanna och parkera fordon
och är placerad i körbanans kant.

Avvikelse från färg får inte ske.

M22 Förbud

mot

att

parkera

Markeringen upplyser om förbud
mot att parkera fordon och är place-
rad i körbanans kant.

Markeringen upplyser även om

utsträckning av busshållsplats.

Markeringen har längdförhållan-

det 1:1 mellan dellinje och mellan-
rum.

Avvikelse från färg får inte ske.

M23 Förbud mot att stanna och
parkera eller att parkera

Markeringen används som förstärk-
ning av markeringarna M21, förbud
mot att stanna och parkera
, och
M22, förbud mot att parkera.

Avvikelse från färg får inte ske.

Markering

Närmare föreskrifter

background image

45

SFS 2017:923

5 kap.

1 §

Andra anordningar för anvisningar för trafiken är följande.

M29 Hastighet

Markeringen upplyser om högsta till-
låtna hastighet.

M30 Vägnummer

Markeringen upplyser om vägnum-
mer.

M31 �ndamålsplats

Markeringen upplyser om en upp-
ställningsplats som är avsedd för ett
visst ändamål. Texten anpassas efter
ändamålet.

Anordning

Närmare föreskrifter

X1 Markeringspil

Anordningen anger att fordonsförare
måste svänga kraftigt i den gula
pilens eller de gula pilarnas riktning
på grund av till exempel en kurva.

Antalet pilar är anpassat till förhål-

landena på platsen.

Om anordningen används vid ett

vägarbete eller tillfälligt av någon
annan anledning har den röd botten.

Markering

Närmare föreskrifter

background image

46

SFS 2017:923

X2 Markeringsskärm för hinder

Anordningen anger att framkomlig-
heten på vägen är inskränkt på grund
av ett hinder.

Anordningen kan även ange att en

väg är helt eller delvis avstängd för
trafik.

Antalet gula fält är anpassat till

hindret eller till förhållandena på
platsen.

Om anordningen används vid ett

vägarbete eller tillfälligt av någon
annan anledning har den röd botten.

X3 Markeringsskärm för sidohinder,
farthinder m.m.

Anordningen anger vägens eller kör-
banans kant eller skiljer trafikrikt-
ningar åt vid komplicerade passager.

Anordningen anger även att for-

don ska föras på den sida som de
gula fälten lutar ned mot.

Om anordningen används vid ett

vägarbete eller tillfälligt av någon
annan anledning har den röd botten.
De gula fälten kan då vara vågräta.
Fordonen får då föras på båda sidor
om anordningen.

X4 Avfartsskärm

Anordningen anger skiljepunkten
mellan en huvudkörbana och en
avfart där det finns ett retardations-
fält.

X5 Gul ljuspil eller ljuspilar

Anordningen anger att trafikanter ska
passera på den sida pilen eller pilarna
visar. Pilen eller pilarna kan vara
blinkande.

X6 Särskild varningsanordning

Anordningen anger att framkomlig-
heten på en väg är inskränkt på grund
av ett tillfälligt hinder eller liknande.
Texten på anordningen anpassas till
orsaken.

Anordning

Närmare föreskrifter

background image

47

SFS 2017:923

2 §

Tecken av vakt är följande.

X7 Vägbom

Anordningen anger att en väg är helt
eller delvis avstängd för trafik.

En vägbom kan vara försedd med

ytterligare anordningar för att öka
synbarheten.

X8 Tillfällig stängning

Anordningen anger att en anvisning
genom ett vägmärke om väg till ort,
plats, inrättning, anläggning eller
liknande tillfälligt inte gäller.

Anordningen är anpassad till väg-

märket.

X9 Cirkulationstrafik

Anordningen anger mittpunkten i en
rondell runt vilken fordon ska föras.

X10 Stolpmarkeringsanordning

Anordningen används för att det ska
vara lättare att upptäcka ett vägmärke
eller en annan anordning enligt
denna förordning.

Anordningen är placerad på en

stolpe eller motsvarande som bär upp
ett vägmärke eller en annan anord-
ning.

Anordningen är anpassad till för-

hållandena på platsen.

En stolpmarkeringsanordning har

samma färgsättning som det väg-
märke eller den andra anordning som
den sitter under om inte Transport-
styrelsen föreskriver annat.

Tecken

Innebörd

V1 Stopp

Tecknet anger stopp för den trafikant
vakten är vänd mot.

Under mörker ges tecknet med

lykta med rött ljus. Tecknet får också
ges med märke C34, stopp för angi-
vet ändamål
, med texten Vakt.

Anordning

Närmare föreskrifter

background image

48

SFS 2017:923

6 kap.

1 §

Säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg är signaler

och bommar enligt detta kapitel.

2 §

Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg består av ljussignal och

ljudsignal med ringande ljud.

3 §

Signaler vid plankorsning är uppsatta tillsammans med märke A39,

kryssmärke.

4 §

Ljussignal finns vid en plankorsning om det behövs med hänsyn till

trafiksäkerheten.

5 §

Ljudsignal finns vid en plankorsning där ljussignal satts upp om det

behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Förekommer gående och cyklande i
mer än undantagsfall finns dock alltid ljudsignal uppsatt.

V2 Kör fram

Tecknet anger att trafikanten får fort-
sätta framåt.

Tecknet ges med en vinkande

rörelse i färdriktningen.

V3 Kännetecken

Kännetecken ska bäras både framtill
och baktill.

Tecken

Innebörd

background image

49

SFS 2017:923

6 §

Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg är följande.

7 §

Bommar kan finnas som hel- eller halvbom.

På en bom finns minst en lykta som visar rött blinkande ljus mot ankom-

mande trafik när bommen börjar fällas och till dess den är helt uppfälld.

8 §

Bommar vid korsning med järnväg eller spårväg är följande.

9 §

Skärmar vid korsning med järnväg eller spårväg är följande.

Signalbild

Närmare föreskrifter

Y1 Ljussignal

Stopp. Trafikanter får inte passera
stopplinjen eller, om sådan saknas,
signalen.

Ljussignalen består av två ljusöpp-

ningar på samma höjd som avger
växelvis blinkande rött ljus och en
skärm i form av en triangel med
rundade hörn och med spetsen nedåt.
Skärmen kan vara försedd med vit
bård.

Under de röda ljusöppningarna

kan det finnas en cirkulär ljusöpp-
ning, från vilken det kan avges blink-
ande vitt ljus för att göra korsningen
lättare att upptäcka.

Y2 Ljudsignal

Stopp. Trafikanter får inte passera
stopplinjen eller, om sådan saknas,
signalen.

Anordning

Närmare föreskrifter

Y3 Bom

Anordningens baksida får förses med
texten ⬝Kör genom bommen⬝.

Anordning

Närmare föreskrifter

Y4 Plankorsningsskärm

Skärmen används för att göra en
plankorsning lättare att upptäcka.

Skärmen är anpassad till förhål-

landena på platsen och kan vara
liggande.

background image

50

SFS 2017:923

7 kap.

2 §

Tecken av polisman m.fl. är följande.

Tecken

Närmare föreskrifter

P4 Kör fram

Tecknet anger att trafikanter i den
färdriktning som tecknet ges får fort-
sätta framåt. Tecknet ges med en
vinkande rörelse i färdriktningen.

P5 Minska hastigheten

Tecknet anger att den trafikant som
polismannen är vänd mot ska minska
hastigheten. Under mörker och vid
nedsatt sikt kan tecknet vara förtydli-
gat med en lykta som visar vitt eller
gult ljus eller en reflexanordning som
återkastar vitt eller gult ljus.

P6 Kontroll

Tecknet anger att fordonsförare ska
köra in på kontrollplats för kontroll.
Visas symbol för visst eller vissa slag
av fordon enligt 2 kap. 28 § gäller
skyldigheten att köra in för kontroll
endast för förare av dessa fordon.
Tecknet är anpassat till förhållandena
på platsen.

P7 Förberedande upplysning om
kontroll

Tecknet ger förberedande upplysning
om kontroll. Tecknet är anpassat till
förhållandena på platsen.

P8 Minska hastigheten

Tecknet anger att de trafikanter som
befinner sig bakom polisfordonet ska
minska hastigheten. Under mörker
och vid nedsatt sikt får tecknet för-
tydligas med en lykta som visar vitt
eller gult ljus eller en reflexanord-
ning som återkastar vitt eller gult
ljus.

background image

51

SFS 2017:923

8 kap.

1 §

22

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

� att ett visst märke eller någon annan anordning får sättas upp endast efter

medgivande av styrelsen,

� undantag från bestämmelserna om utmärkning i 2 kap. 3 § första stycket,
� undantag från bestämmelserna om upprepning i 2 kap. 7 § andra stycket,

under förutsättning att trafikantens förståelse av trafikregleringen inte försäm-
ras,

� infogande i lokaliseringsmärken av varningsmärken, förbudsmärken,

påbudsmärken, anvisningsmärken och andra lokaliseringsmärken, symboler
och tilläggstavlor utöver vad som anges i denna förordning,

� försöksverksamhet med avvikelse från förordningen, och
� tilläggstavlor med ett annat innehåll än det som anges i förordningen

samt om avvikelser från vad som gäller om vägmärkenas färg. Styrelsen får
dock besluta om nya symboler endast om detta framgår av denna förordning.

Transportstyrelsen får även meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av denna förordning, exempelvis föreskrifter om

� storlek och närmare utseende på vägmärken och andra anordningar som

anges i denna förordning samt att vägmärken och andra anordningar eller det

P9 Minska hastigheten

Tecknet anger att de trafikanter som
möter polisfordonet ska minska has-
tigheten. Under mörker och vid ned-
satt sikt får tecknet förtydligas med
en lykta som visar vitt eller gult ljus
eller en reflexanordning som återkas-
tar vitt eller gult ljus.

P10 Följ efter och stanna bakom
polisfordonet när detta stannar

Tecknet anger att föraren av det for-
don som befinner sig bakom polisfor-
donet ska följa efter det och stanna
när polisfordonet stannar. Tecknet
kan ges med en stoppspade.

P11 Kör in till vägkanten och stanna
framför polisfordonet

Tecknet anger att föraren av det for-
don som befinner sig framför polis-
fordonet ska köra in till vägkanten
och stanna. Tecknet ges med växelvis
blinkande blått och rött ljus.

Tecken

Närmare föreskrifter

22 Senaste lydelse 2008:1180.

background image

52

SFS 2017:923

material som ingår i dem ska vara av en sådan typ som godkänts av styrelsen
eller av en annan myndighet, och

� under vilka förhållanden sådana anordningar för anvisningar för trafiken

som avses i 1 kap. 1 § ska eller får sättas upp, tas bort, underhållas eller
utföras samt hur detta ska eller får ske.

2 §

23

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 1 § ska styrelsen

samråda med Trafikverket. Styrelsen ska också samråda med Trafikverket när
det gäller föreskrifter om märke A39, kryssmärke, anordning Y4, plankors-
ningsskärm
, och säkerhetsanordningar vid plankorsning.

5 §

24

Kostnader för att tillverka, sätta upp, underhålla och ta bort anord-

ningar enligt denna förordning ska betalas av den som enligt 1 kap. 6 § ansva-
rar för åtgärderna. Detta gäller dock inte i följande fall:

1. Sådana kostnader för ett lokaliseringsmärke som sätts upp efter beslut

om vägvisning enligt 2 kap. 13 a § ska betalas av den som begärt vägvis-
ningen. Om märket ändå ska sättas upp betalas kostnaderna i stället av den
som svarar för väg- eller gatuhållningen.

2. Kostnader för anordningar som tillfälligt behövs vid ett tillfälligt

arrangemang eller motsvarande betalas av den som svarar för arrangemanget.

3. Kostnader för anordningar i samband med ledningsdragning eller för

annat intrång i vägen betalas av den som svarar för intrånget.

4. Kostnaden för vägmärke E22, busshållplats, vid en busshållplats för for-

don i linjetrafik och skolskjuts betalas av den som driver linjetrafiken eller
anordnar skolskjutsen.

4. Vägmärken och andra anordningar enligt äldre bestämmelser som till

storlek eller utformning strider mot förordningen får användas tills vidare,
dock längst till utgången av år 2020. I fråga om sådana vägmärken eller
anordningar gäller äldre bestämmelser om inte Transportstyrelsen föreskriver
annat.

5. Transportstyrelsen får
a) meddela föreskrifter om att visst vägmärke eller viss anordning inte får

sättas upp före en viss tidpunkt, och

b) meddela föreskrifter om att visst vägmärke eller en viss anordning enligt

4 endast får användas längst till en tidpunkt tidigare än utgången av år 2020.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

23 Senaste lydelse 2010:156.

24 Senaste lydelse 2010:218.