SFS 2017:924 Förordning om ändring i vägförordningen (2012:707)

170924.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägförordningen (2012:707);

utfärdad den 12 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 9 § vägförordningen (2012:707) ska ha

följande lydelse.

6 kap.

9 §

Trafikverket får meddela föreskrifter om vilka vägar som ska vara riks-

vägar och om nummer på riksvägar och på länsvägar i nummergruppen 100�
499.

Trafikverket får också meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs

för tillämpningen av väglagen (1971:948) och denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:924

Utkom från trycket
den 24 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017