SFS 2017:925 Förordning om ändring i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

170925.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:39) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning;

utfärdad den 19 oktober 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:39) om mottagande

av vissa nyanlända invandrare för bosättning

dels att rubriken närmast före 8 § ska utgå,
dels att rubriken närmast före 9 § ska sättas närmast före 8 §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.

10 a §

Om en anvisning avbryts på grund av att en nyanländ inte utnyttjar

anvisningen, får Migrationsverket senast under det närmast följande kalender-
året besluta att, inom ramen för samma kommuntal som det ursprungliga be-
slutet, ersätta anvisningen med en anvisning som omfattar en annan nyanländ.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2017:925

Utkom från trycket
den 31 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017