SFS 2017:926 Förordning om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

170926.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1199) med
instruktion för Konstnärsnämnden;

utfärdad den 19 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att 9 a, 11 och 11 a §§ förordningen (2007:1199)

med instruktion för Konstnärsnämnden ska ha följande lydelse.

9 a §

1

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns

Kulturbryggan.

Kulturbryggan har de uppgifter som framgår av förordningen (2011:317)

om statsbidrag till nyskapande kultur. Kulturbryggan ska även samverka med
andra finansiärer och verka för en breddad finansiering av nyskapande kultur-
verksamhet.

Kulturbryggan består av en ordförande, en vice ordförande och högst fem

andra ledamöter.

Kulturbryggan är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra

ledamöterna är närvarande.

11 §

Ordföranden, vice ordföranden samt de andra ledamöterna i styrelsen

för Sveriges bildkonstnärsfond utses av myndigheten för en bestämd tid, dock
högst tre år. Sju av ledamöterna utses efter förslag som får lämnas av konst-
närsorganisationer.

11 a §

2

Ordföranden, vice ordföranden och de andra ledamöterna i Kultur-

bryggan utses av myndigheten för en bestämd tid, dock högst tre år.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:542.

2 Senaste lydelse 2015:542.

SFS 2017:926

Utkom från trycket
den 31 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017