SFS 2017:927 Förordning om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

170927.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i lotteriförordningen (1994:1451);

utfärdad den 19 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att 6 § lotteriförordningen (1994:1451) ska ha föl-

jande lydelse.

6 §

1

Avgift enligt 5 § ska tas ut med följande belopp:

1 Senaste lydelse 2016:127.

�rendeslag

Avgift kronor

1. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen
(1994:1000) för lottsedlar som kan ge en vinst om högst
1/33 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken samt för bingobrickor.

4 000

2. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen för
lottsedlar som kan ge en vinst högre än 1/33 prisbasbelopp
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken samt
ansökan om typgodkännande för teknisk utrustning som
används för insatser eller kontroll av egentliga lotterier.

10 000

3. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen för
teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning
eller kontroll av bingospel eller för vinstdragning i egentliga
lotterier.

26 000

4. Ansökan om tillstånd att anordna egentligt lotteri enligt
16 § lotterilagen, om omslutningen uppgår till
a) 1 miljon kr eller mindre

2 600

b) mer än 1 miljon kr men högst 5 miljoner kr

10 000

c) mer än 5 miljoner kr men högst 15 miljoner kr

60 000

d) mer än 15 miljoner kr.

80 000

5. Ansökan om tillstånd att anordna lotteri enligt 21 b §
lotterilagen om värdet av högsta vinsten uppgår till
a) högst 1/60 prisbasbelopp

2 600

b) mer än 1/60 prisbasbelopp.

80 000

6. Ansökan om tillstånd att anordna bingospel enligt 22 §
lotterilagen.

2 600

7. Ansökan om tillstånd att anordna automatspel enligt 25,
26 eller 27 § lotterilagen.

2 600

8. Ansökan om tillstånd att inneha penningautomater, värde-
automater och varuspelsautomater enligt 28 § lotterilagen.

2 600

SFS 2017:927

Utkom från trycket
den 31 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:927

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Avgift ska inte tas ut för en ansökan som avser
1. ändrad postadress, eller
2. minskning av antalet tillståndsgivna spelbord eller spelautomater.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

9. Ansökan om tillstånd att anordna roulettspel, tärningsspel
och kortspel enligt 32 och 34 §§ lotterilagen.

2 600

10. Ansökan enligt lotterilagen och kasinolagen (1999:355)
som ska prövas av regeringen.

10 000

11. Ansökan om registrering av ombud enligt 48 b § lotteri-
lagen.

Vid sådana ansökningar som avses i första stycket 4 a

och b, 5 a, 6 och 9 ska även en avgift på 1 000 kronor tas ut
om ansökan ska prövas enligt 10 a § lotterilagen.

800