SFS 2017:928 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2018

170928.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av omräknade belopp för
vägavgift för år 2018

1;

utfärdad den 26 oktober 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om

vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2018.

2 §

Följande avgifter gäller för fordon som inte uppfyller de av Europeiska

gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 decem-
ber 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot
utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i
dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den
22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG:

3 §

Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i

rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG:

4 §

Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad B

i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt
direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare
lydelse:

1 Senaste förordning i ämnet 2016:981.

Antal axlar

Avgift per
år

Avgift per
månad

Avgift per
vecka

Avgift per
dag

högst 3 axlar 9 209 kronor

920 kronor

249 kronor

76 kronor

4 eller fler
axlar

14 869 kronor 1 486 kronor

393 kronor

76 kronor

Antal axlar

Avgift per
år

Avgift per
månad

Avgift per
vecka

Avgift per
dag

högst 3 axlar 8 154 kronor

815 kronor

220 kronor

76 kronor

4 eller fler
axlar

13 430 kronor 1 343 kronor

354 kronor

76 kronor

SFS 2017:928

Utkom från trycket
den 7 november 2017

background image

2

SFS 2017:928

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

5 §

Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 239 kronor.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

Antal axlar

Avgift per
år

Avgift per
månad

Avgift per
vecka

Avgift per
dag

högst 3 axlar 7 194 kronor

719 kronor

191 kronor

76 kronor

4 eller fler
axlar

11 991 kronor 1 199 kronor

316 kronor

76 kronor