SFS 2017:935 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

170935.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 26 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 26 november 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:935

Utkom från trycket
den 7 november 2017

background image

2

SFS 2017:935

Bilaga

1

1 Senaste lydelse 2017:446.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

33. utredning, tillståndsgivning

och tillsyn enligt läkemedelslagen
(2015:315) eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser, utredning, till-
ståndsgivning och tillsyn enligt lagen
(1993:584) om medicintekniska pro-
dukter eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser, tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen (2006:496) om
blodsäkerhet och lagen (2008:286)
om kvalitets- och säkerhetsnormer
vid hantering av mänskliga vävnader
och celler, tillståndsgivning och till-
syn enligt lagen (2009:366) om
handel med läkemedel eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser,
tillsyn enligt rådets förordning (EG)
nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om
förhindrande av att handeln med
vissa viktiga mediciner avleds till
Europeiska unionen, tillsyn enligt
Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 726/2004 av den
31 mars 2004 om inrättande av ge-
menskapsförfaranden för godkän-
nande av och tillsyn över humanläke-
medel och veterinärmedicinska läke-
medel samt om inrättande av en
europeisk läkemedelsmyndighet eller
enligt motsvarande äldre bestäm-
melser, tillsyn enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning
(EG) nr 816/2006 av den 17 maj
2006 om tvångslicensiering av patent
för tillverkning av läkemedelspro-
dukter för export till länder med folk-
hälsoproblem samt tillsyn enligt
Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1901/2006 av den
12 december 2006 om läkemedel för
pediatrisk användning och om änd-

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte vid tillsyn över produkt-
säkerheten hos varor som är avsedda
för konsumenter eller kan antas
komma att användas av konsumen-
ter, om intresset av allmän kännedom
om förhållande som rör risk för
skada på person har sådan vikt att
uppgiften bör lämnas ut

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte heller för uppgifter i till-
synsverksamhet vad gäller anmälda
organ som avses i 9 a § första stycket
lagen (1993:584) om medicintek-
niska produkter om intresset av all-
män kännedom om förhållande som
rör människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller ett lik-
nande allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut

background image

3

SFS 2017:935

ring av förordning (EEG) nr 1768/
92, direktiv 2001/20/EG, direktiv
2001/83/EG och förordning (EG)
nr 726/2004

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017