SFS 2017:936 Förordning om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

170936.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:176) med
instruktion för Inspektionen för vård och omsorg;

utfärdad den 26 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2013:176) med instruktion

för Inspektionen för vård och omsorg ska införas en ny paragraf, 3 b §, och
närmast före 3 b § en ny rubrik av följande lydelse.

Behörig myndighet

3 b §

Myndigheten är behörig myndighet för sådana medicintekniska pro-

dukter som avses i artikel 5.5 och sådana implantatkort och sådan information
som avses i artikel 18.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av
direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr
1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG.
Myndigheten är även behörig myndighet för sådan genetisk information, råd-
givning och sådant informerat samtycke som avses i artikel 4 och sådana pro-
dukter som avses i artikel 5.5 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/746 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för in
vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissio-
nens beslut 2010/227/EU.

Denna förordning träder i kraft den 26 november 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2017:936

Utkom från trycket
den 7 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017