SFS 2017:937 Förordning med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten

170937.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten;

utfärdad den 26 oktober 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Jämställdhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor som rör

jämställdhetspolitiken.

2 §

Myndigheten ska arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap

och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiken målen och ska bidra till en
strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande
av jämställdhetspolitiken.

Myndigheten ska löpande bistå regeringen i jämställdhetspolitiska frågor.

3 §

Myndigheten ska

1. följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen,
2. främja ett systematiskt, sammanhållet och effektivt genomförande av

jämställdhetspolitiken på alla nivåer i samhället, såväl nationellt som regio-
nalt och lokalt,

3. stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering

och i deras övriga arbete för att nå de jämställdhetspolitiska målen,

4. främja samordningen av jämställdhetspolitiska insatser,
5. inom sitt ansvarsområde samla och sprida kunskap baserad på forskning

och beprövad erfarenhet och verka för en kunskapsbaserad praktik, och

6. pröva frågor om statsbidrag utifrån gällande författningar där myndig-

heten har ett sådant uppdrag.

4 §

Myndigheten ska även

1. främja utvecklingen av förebyggande insatser mot mäns våld mot kvin-

nor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för
alla ändamål samt mot våld i samkönade relationer,

2. synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck med inrikt-

ning på nationell kunskapsutveckling och strategiska övergripande frågor,
och

3. på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ända-

mål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med
internationella aktörer, och bistå myndigheterna med metodstöd och kompe-
tensutveckling.

SFS 2017:937

Utkom från trycket
den 7 november 2017

background image

2

SFS 2017:937

5 §

Myndigheten ska tillämpa jämställdhetsintegrering genom att beakta de

jämställdhetspolitiska målen och främja jämställdhet i alla delar av sin verk-
samhet.

6 §

Myndigheten ska inom ramen för sitt uppdrag, utöver att beakta makt-

ordningar baserade på kön, även beakta maktordningar baserade på kategorier
såsom social bakgrund, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk till-
hörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder, när det bidrar till bättre prioriteringar och större träffsä-
kerhet i utformningen av insatserna och genomförandet av jämställdhetspoli-
tiken.

Särskilt om redovisning

7 §

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde redovisa statistik, upp-

följningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund om det
inte finns särskilda skäl mot detta. Redovisningarna ska också vara uppdelade
utifrån andra indelningsgrunder som är relevanta för redovisningen.

8 §

Myndigheten ska senast den 31 mars varje år redovisa och samlat analy-

sera åtgärder som föregående år vidtagits av relevanta myndigheter och andra
relevanta aktörer för att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Ledning

9 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

10 §

Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst nio ledamö-

ter.

Anställningar och uppdrag

11 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 §

Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

14 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

background image

3

SFS 2017:937

Avgifter

15 §

Myndigheten får ta ut avgifter för utbildningar, rådgivning och annan

liknande service som myndigheten tillhandahåller inom sitt ansvarsområde,
besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning och disponera in-
täkterna i verksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017