SFS 2017:938 Förordning om ändring i förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering

170938.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:1089) om
statsbidrag för kvinnors organisering;

utfärdad den 26 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att 10�12, 16, 18, 19, 21�23, 25 och 27 §§ förord-

ningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering ska ha följande
lydelse.

10 §

1

Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Jämställdhets-

myndigheten.

11 §

2

En ansökan om organisationsbidrag eller etableringsbidrag ska ha

kommit in senast den 1 oktober året före bidragsåret eller den senare tidpunkt
som Jämställdhetsmyndigheten beslutat.

12 §

3

Ansökan om bidrag ska göras skriftligen på blankett som Jämställd-

hetsmyndigheten tillhandahåller.

I ansökan ska intygas att de i ansökan lämnade uppgifterna är riktiga samt

att ansökan inte avser bidrag för verksamhet som avses i 9 §.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för den

förening eller stiftelse som ansöker om bidrag. En ansökan om bidrag för
verksamhet som bedrivs eller ska bedrivas av en sådan sammanslutning som
avses i 2 § 3, ska dessutom vara skriftligen godkänd av minst två av de kvin-
nor som ingår i sammanslutningen.

16 §

4

Sökanden är skyldig att lämna Jämställdhetsmyndigheten också andra

handlingar och uppgifter som myndigheten begär för prövning av ansökan.

18 §

5

Beslut om bidrag ska avse ett visst bidragsår. Ett bidragsår för organi-

sationsbidrag och etableringsbidrag avser ett kalenderår. För verksamhets-
bidrag avser ett bidragsår en tolvmånadersperiod.

Jämställdhetsmyndigheten fattar beslut om bidrag vid de tidpunkter som

myndigheten bestämmer.

1 Senaste lydelse 2014:71.

2 Senaste lydelse 2014:71.

3 Senaste lydelse 2014:71.

4 Senaste lydelse 2014:71.

5 Senaste lydelse 2014:71.

SFS 2017:938

Utkom från trycket
den 7 november 2017

background image

2

SFS 2017:938

19 §

6

Vid bedömningen av organisationsbidragets storlek ska Jämställd-

hetsmyndigheten ta hänsyn till antalet medlemmar eller, när det gäller en
sådan kvinnoorganisation som anges i 2 § 3, till antalet kvinnor i sammanslut-
ningen, och till verksamhetens omfattning. Hänsyn ska dessutom tas till om
kvinnoorganisationen får annat statligt organisationsbidrag för sin verksam-
het.

När antalet medlemmar eller kvinnor och verksamhetens omfattning be-

döms, ska hänsyn tas till förhållandena den dag då den ansökande föreningens
senaste verksamhetsår upphörde.

21 §

7

En förening som har tagit emot organisationsbidrag eller etablerings-

bidrag är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet, eller senast den
1 april året efter det år då beviljat bidrag betalats ut, lämna Jämställdhetsmyn-
digheten en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovis-
ning av vad medlen har använts till. En förening eller stiftelse som har tagit
emot verksamhetsbidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna en slut-
redovisning till Jämställdhetsmyndigheten vid den tidpunkt som angetts i be-
slutet eller senast tre månader efter det att aktiviteterna har slutförts. Redovis-
ningen ska lämnas på en särskild blankett som Jämställdhetsmyndigheten till-
handahåller. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning och en
redogörelse för vad medlen använts till.

En förening eller stiftelse som har tagit emot etableringsbidrag eller verk-

samhetsbidrag ska även inom samma tid som anges i första stycket lämna
Jämställdhetsmyndigheten en redogörelse för de resultat som uppnåtts och
hur de förhåller sig till det ändamål som bidraget beviljats för.

Föreningens eller stiftelsens revisor ska intyga att den ekonomiska redovis-

ningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga föreskrif-
ter och villkor m.m. har följts. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till
minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken ska
detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

22 §

8

En förening eller stiftelse som har tagit emot bidrag enligt denna för-

ordning är även skyldig att, på begäran av Jämställdhetsmyndigheten lämna
myndigheten det underlag som behövs för granskningen av redovisningen.

23 §

9

Jämställdhetsmyndigheten ska i sin årsredovisning lämna en samlad

redovisning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ända-
mål. Jämställdhetsmyndigheten ska dessutom senast den 1 juni varje år till re-
geringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts
till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till
syftena med bidraget.

25 §

10

Jämställdhetsmyndigheten får besluta att helt eller delvis kräva till-

baka ett bidrag

1. om mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på

annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt be-

6 Senaste lydelse 2014:71.

7 Senaste lydelse 2014:71.

8 Senaste lydelse 2014:71.

9 Senaste lydelse 2014:71.

10 Senaste lydelse 2014:71.

background image

3

SFS 2017:938

lopp eller att bidraget av annat skäl lämnats felaktigt eller med för högt be-
lopp och mottagaren borde ha insett detta,

2. om bidraget inte används för det ändamål det har beviljats för,
3. om föreningen eller stiftelsen inte lämnar sådana handlingar och under-

lag som avses i 21 och 22 §§, eller

4. om villkor i beslutet inte har följts.

27 §

11

Jämställdhetsmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs

för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

11 Senaste lydelse 2014:71.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017