SFS 2017:939 Förordning om ändring i förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt

170939.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:390) om
statsbidrag till jämställdhetsprojekt;

utfärdad den 26 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att 2, 8�11, 14�16, 18 och 20 §§ förordningen

(2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt ska ha följande lydelse.

2 §

1

Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Jämställdhetsmyn-

digheten.

8 §

2

Ansökan görs skriftligen på blankett som Jämställdhetsmyndigheten

tillhandahåller. Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av behörig före-
trädare för sökanden. Företrädaren ska intyga att de uppgifter som lämnas i
ansökan är riktiga.

9 §

3

Ansökan ska innehålla

1. sökandens stadgar,
2. handlingar som visar vem eller vilka som får företräda sökanden,
3. en verksamhetsberättelse eller en annan redovisning av den verksamhet

som sökanden bedrivit under det senaste verksamhetsåret,

4. en budget för projektet,
5. uppgifter om sökanden ansökt om eller beviljats annat projektbidrag av

liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp, samt

6. om sökanden är en förening, uppgift om antalet medlemmar.
Sökanden är även skyldig att lämna Jämställdhetsmyndigheten andra hand-

lingar och uppgifter som myndigheten anser sig behöva för att ansökan ska
kunna prövas.

10 §

4

Om sökanden inte lämnar de handlingar och uppgifter som följer av 8

och 9 §§, ska Jämställdhetsmyndigheten ge sökanden möjlighet att komplet-
tera ansökan inom en viss tid.

11 §

5

Jämställdhetsmyndigheten fattar beslut om bidrag vid de tidpunkter

som myndigheten bestämmer.

1 Senaste lydelse 2014:72.

2 Senaste lydelse 2014:72.

3 Senaste lydelse 2014:72.

4 Senaste lydelse 2014:72.

5 Senaste lydelse 2014:72.

SFS 2017:939

Utkom från trycket
den 7 november 2017

background image

2

SFS 2017:939

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

I ett beslut om bidrag ska det anges för vilket ändamål bidraget beviljas. I

beslutet ska vidare sista dag för redovisning enligt 14 § bestämmas.

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor.

14 §

6

En förening eller stiftelse som har tagit emot bidrag är skyldig att vid

den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de
mottagna medlen till Jämställdhetsmyndigheten. Bidragsmottagaren ska sam-
tidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig
till det ändamål som bidraget har beviljats för. Redovisningen ska lämnas på
den särskilda blankett som Jämställdhetsmyndigheten tillhandahåller.

Föreningens eller stiftelsens revisor ska intyga att den ekonomiska redovis-

ningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för bidraget
och tillämpliga föreskrifter m.m. har följts. Om det bidrag som har tagits emot
uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

15 §

7

En förening eller stiftelse som har tagit emot bidrag är skyldig att på

begäran av Jämställdhetsmyndigheten lämna det underlag som myndigheten
begär för granskning av redovisningen.

16 §

8

Jämställdhetsmyndigheten ska i sin årsredovisning lämna en samlad

redovisning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ända-
mål. Jämställdhetsmyndigheten ska dessutom senast den 1 juni varje år till re-
geringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts
till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till
syftet med bidragen.

18 §

9

Jämställdhetsmyndigheten får besluta att helt eller delvis kräva till-

baka ett bidrag om

1. mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat

sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp
eller om bidraget av annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp
och mottagaren borde ha insett detta,

2. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för,
3. föreningen eller stiftelsen inte lämnar sådana handlingar och underlag

som avses i 14 eller 15 §, eller

4. villkor i beslutet inte har uppfyllts.

20 §

10

Jämställdhetsmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs

för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

6 Senaste lydelse 2014:72.

7 Senaste lydelse 2014:72.

8 Senaste lydelse 2014:72.

9 Senaste lydelse 2014:72.

10 Senaste lydelse 2014:72.

background image

3

SFS 2017:939

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017